درباره چرائی عدم شرکت در تظاهرات 22 اکتبر در برلین

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قرار است فردا یعنی 30 مهر ماه (1401)برابر با 22 اکتبر(2022) به دعوت حامد اسماعیلیون تظاهراتی در پایتخت آلمان(برلین) تحت عنوان "وقتش رسیده است!"برگزار شود. این فراخوان با ادعای "هم صدائی با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی " صادر شده و وسیعا از سوی رسانه های قدرتهای بزرگ مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی می باشد که در جریان یک جنایت وحشیانه توسط موشک های جمهوری اسلامی سقوط کرد و سرنشینان آن کشته شدند.

نامبرده با اوج گیری خیزش توده ها که به دنبال مرگ ژینا (مهسا) امینی در 25 شهریور ماه شکل گرفت، چندی پیش هم فراخوان تظاهراتی سراسری در کشورهای مختلف را داده بود که برای نمونه پلیس کانادا اعلام کرد در تورنتو 50 هزار نفر در آن تظاهرات شرکت کرده اند. با توجه به این واقعیت که در شرایط کنونی بدون پشتیبانی قدرتهای بزرگ امپریالیستی برگزاری چنین تظاهرات هائی بدون یک تشکیلات سراسری و در چنین ابعادی ناممکن است، چریکهای فدائی خلق ایران از چند روز پیش با انتشار اعلامیه ای تظاهرات ترتیب داده شده در 22 اکتبر سال جاری با فراخوان حامد اسماعیلیون را در راستای آلترناتیوسازی های امپریالیستی ارزیابی کرده و شرکت در آن را مجاز ندانستند.
اما به رغم توضیحات متکی بر واقعیت و مستدل ما، شاهدیم که برخی سازمانهای مدعی "چپ" همچون "راه کارگر"یها (هر دو سازمان منتسب به این نام) همگان را به شرکت در این تظاهرات دعوت کرده اند. مطالعه اطلاعیه های این سازمانها نشان می دهد که آنها ضمن دعوت دوستداران خود و دیگران به این تظاهرات اما جسارت این را ندارند که با صراحت به مخاطبین خود بگویند که این تظاهرات از سوی حامد اسماعیلیون با پشتیبانی و پوشش محافل امپریالیستی فراخوان داده شده و سازمان یافته است. همین کتمان نام حامد اسماعیلیون و سازمانده اصلی این حرکت از طرف هر دو جریان "راه کارگر"ی به روشنی نشان می دهد که خاصیت موج سواری این نیروهای سیاسی، آنها را واداشته تا ضمن مخالفت با تز"همه با هم" درست در همان راستا و اتحاد با نیروهای ضد مردم گام بردارند و از مردم و فعالین سیاسی بخواهند تا به سیاهی لشکر حرکتی تبدیل شوند که قرار نیست هیچ آبی از آن برای کارگر و زحمتکش گرسنه و خلقهای تحت ستم داخل کشور داغ شود.
متاسفانه این نیروهای سیاسی به جای درس گیری از تجربیات انقلاب سال 57 ، انقلابی که امپریالیستها برای سرکوب آن، دار و دسته خمینی با شعار "همه با هم" را بر موج انقلاب سوار کردند، مخالفین شرکت در تظاهرات 22 اکتبر را به القابی نظیر "منزه طلبی" متهم می کنند بدون آن که به روی خود بیاورند که تا چندی پیش به همه ایراد می گرفتند که چرا "چپ ها" متوجه فریبکارانه بودن "همه با هم" خمینی نشده و فریب وی را خوردند. اینها امروز همان کاری را می کنند که تا چندی پیش به آن ایراد می گرفتند و یا هنوز هم می گیرند. با این حال کمک به ارتجاع برای فریب مردم را با "منزه طلب" نبودن توجیه می کنند.
همانطور که دیروز در دوره خمینی، فضا سازی رسانه های امپریالیستی و سازشکاری اپورتونیستهای مدعی دفاع از طبقه کارگر، اجازه نداد صدای کمونیستهای واقعی به طور هر چه وسیع در سطح جامعه طنین اندازد، امروز هم همان داستان در سطحی دیگر در حال تکرار است . اما نباید فراموش کرد که تاریخ تکرار نمی شود مگر به شکل مسخره و مضحک! به همین دلیل هم بزودی همگان خواهند دید که آنهائی که برای فرار از به اصطلاح منزه طلبی و انزوا گرائی بازیچه سیاستهای قدرتهای بزرگ شده اند اگر نخواهند بیش از این سقوط کنند و "انحلال طلبی" خود را به اوج برسانند باید با شرمندگی این بازی مسخره را کنار بگذارند.
فراموش نکنیم که برای نیروی ضد انقلاب پشت تظاهرات 22 اکتبر، اصلا مهم نیست که تعدادی هم با تصور "صف مستقل" و با سردادن چند شعار مترقی در گوشه ای از میدان حضور یابند. چون آنها در حال پیشبرد سیاستهای ضد مردمی خود می باشند و اتفاقاً برای پیشبرد خط اتحاد "همه با هم" و قاطی شدن صف خلق با ضد خلق، حضور نیروهائی از درون صف خلق و مدعیان چپ در این تظاهرات را برای رونق دادن به کار خود لازم می دانند. در نتیجه این مدعیان چه بدانند و چه ندانند در جریان این تظاهرات نیروهای کارگر ستیز و ضد مردمی سازمانده این حرکت، نان خود را پخته و کارشان را کرده اند. بیهوده نیست که حمید تقوایی، رهبر جریان معلوم الحال"حزب کمونیست گارگری" نیز توصیه شرکت در تظاهرات مزبور را داده است.

ایرانیان آزادیخواه!
چریکهای فدائی خلق ایران در شرایطی که دشمنان مردم جهت حفظ سیستم سرمایه داری در ایران دست به هر توطئه و فریبکاری می زنند، به مثابه نیروی مدافع منافع طبقه کارگر و همه توده های تحت ستم ایران حتی به قیمت قرار گرفتن در اقلیت (که نیروهای راست آن را انزوا طلبی می خوانند)، افشای دسیسه های دشمنان مردم و دفاع از حقیقت و راستی را وظیفه انقلابی خود دانسته و در این جهت حرکت می کنند.
وظیفه اصلی تمامی نیروها و افراد انقلابی و شریف و آزادیخواه در این برهه حساس این است که با هر آنچه که در توان دارند ضمن حمایت از جنبش انقلابی توده های به پا خاسته در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک شرایط دمکراتیک، خطر سیاست آلترناتیو سازی امپریالیستی در خارج کشور را نیز افشاء کنند.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!
زنده باد انقلاب!
هر چه پر توانتر باد جنبش انقلابی مردم ما برای "نان، کار، مسکن، آزادی و استقلال"
چریکهای فدایی خلق ایران
21 اکتبر 2022 برابر با 30 مهر 1401