در برلین پژواک فریاد زنان و مردان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

آزادیخواه و برابری طلب در سراسر ایران باشیم! حجاب اجباری، ستون خیمه برده داری اسلامی است که اینبار بر سر نظام زن ستیز و کودک کش فرود آمد. نسل جوان و بخصوص دختران با آتش زدن حجاب که باعث قتل مهسا توسط حاکمان زر و زور و تزویر شد، دفتر مطالبه رفع حجاب اجباری را بستند.و دفتر جدیدی را باز کردند و با خون خود بر آن نوشتند. جمهوری اسلامی نمیخواهیم. در سراسر ایران هزاران دیوار نویسی و فریادهای خیابانی و دانشگاهی و مدرسه ای و پنجره خانه ها، گواهی میدهد که جامعه ایران از این نظام اسلامی قرون وسطائی که توسط غرب و شرمجحز به ادوات سرکوب شده، عبور کرده است.

حضور گسترده ما در برلین باید به سیاستمداران اروپائی، به شریکان تجاری این نظام فاشیستی اسلامی، بفهماند که حتی یکروز تاخیر در قطع روابط و اخراج سفرا و بستن لانه های جاسوسی جمهوری اسلامی میتوانند، پای خودشان را نیز به دادگاههای بین المللی بجرم همکاری با عوامل جنایت علیه بشریت بکشاند.
تظاهرات برلین باید یکبار دیگر به جهانیان نشان دهد مردم ایران یک دل و یک صدا فریاد زن، زندگی، آزادی و برابری سر میدهند و در مسیر خود برای عبور از تمامیت نظام اسلامی مصمم هستند. پیوستن جنبش رهائی زن، جنبش دانشجوئی – دانش آموزی، جنبش فرهنگیان و جنبش کارگری به این سیل خروشان، نور امید به دستیابی آزادی و برابری را در دل نسل جوان امروز و دیروز ایران اسلامزده تابانیده و فاشیستهای اسلامی حاکم را به وحشت انداخته است.
زن، زندگی، آزادی و برابری
زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب بازو در بازو به پیش!
به کمتر از آزادی و برابری هم رضایت نمی دهیم!
سازمان رهائی زن