ایوب دباغیان: تنها راە آزادی زندانیان سیاسی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تنها راە آزادی زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن بە کشتار و اعدامها توسط رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و البتە رسیدن بە جامعەای آزاد و سکولار، گسترش و تشدید مبارزەات مردمی در اتحادی همبستە و پیوستە و توسل بە شیوەهای عالی مبارزە میباشد. جمهوری اسلامی رژیمی کە با اعدام و کشتار مردم سر کار آمد، سحرگاە امروز با دستور مستقیم خامنەای "محمد مهدی کرمی" و "محمد حسینی" دو جوان کورد و فارس، دو تن از قیام آفرینان کشورمان را بدون اطلاع بە خانوادەهایشان اعدام کردند، و این در حالی بود کە "محمد مهدی کرمی " مدتی بود در اعتصاب غذای خشک بسر میبرد.

در مدت نزدیک بە چهار ماە گذشتە از جنبش انقلابی و متحدانە "زن زندگی آزادی" مردم ایران و کردستان، جدای از جانباختگان کف خیابان کە بیش از هفتاد کودک جانباختە هم در میانشان بودە است، رژیم کشتار ایران با اعدام این دو عزیز اعدام شدە جمعا چهار نفر از معترضین بازداشت شدە و در بند را اعدام نمودە است، از جملە "محسن شکاری" و "مجید رضا رهنورد".
همە ما میدانیم کە جان بازداشت شدگانمان در سیاهچالها و زندانهای رژیم متعفن و ننگین جمهوری اسلامی در خطر جدی میباشد. پس مطمئنا باید ملت یکپارچە ایران با همپشتی و اتحادی جماهیری و میلیونی در کف خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک، استانها و تهران با گسترش اعتراضات، حضور در جلوی زندانهای رژیم مانع اعدام بیشتر جوانانمان توسط رژیم باشیم.
بدون شک بە هر درجە از حضور متحدانە ما در کف خیابانها و اعتصاب و اعتراضاتمان کاستە شود بە همان درجە شاهد شکنجە، کشتار و اعدام بیشتر جوانانمان در زندانهای رژیم ضد بشری ایران خواهیم بود.
ما باید بدانیم کە نە تنها اکنون بلکە از شروع خیزش سراسری "زن زندگی آزادی" با مرگ دولتی مهسا امینی و سپس دیگر عزیزان جانباختە در عزایی عمومی بسر میبریم و عزادار عزیزانمان خواهیم ماند تا زمانی کە موفق بە سرنگونی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی شویم، اما حاڵا وقت خشم است نە عزا، همە ما میدانیم اعدام و کشتار جوانانمان چە در زندانها و چە در کف خیابانها نشانه استیصال و زبونی حکومت اسلامی است نه اقتدارآن.
فراموش نکنیم که فردا هجدهم دی ماه سومین سالروز سقوط هواهپیمای اوکراینی در ۱۸ دیماه ۹۸ است که طی آن ۱۷۶ سرنشین هواپیمای سرنگون شده به قتل رسیدند، و همزمان فردا یکشنبه ١٨ دی ماه سالروز بزرگداشت زنده یاد بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران است. پس بیاید همە باهم متحدانە و دست در دست هم یک صدا در تمام شهرهای ایران فردا را بر سر رژیم جنایتکار مردم کش، کودک کش، و زن ستیز خراب کنیم، و خواهان "توقف فوری اعدامها و آزادی بیقدو شرط همە زندانیان سیاسی" باشیم، و بدون شک باید همراە و برخوردار از پشتیابی ایرانیان خارج از کشور باشد تا گامی دیگر در راستای حمایت از جنبش سراسری، مردمی و دادخواهی تمامی قربانیان و جانباختگان 43 سال حاکمیت ارتجاعی، ننگین و ضد بشری جمهوری اسلامی و همزمان سرنگونیش باشد.

سرنگون باد رژیم ارتجاعی و مذهبی جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب متحدانە و مردمی ایران

١٧ دیماە ۱۴۰۱