زنده باد اول مه، زنده باد همبستگی جهانی طبقه كارگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در شرایطی به استقبال اول مه میرویم، كه جهان  شاهد وسیعترین تحولات و دگرگونی های بزرگ تاریخی است.  تحولاتی كه با سوت پایان جهان تك قطبی به رهبری آمریكا، با شكست سیاست میلیتاریستی ناتو و با عروج قطبهای دیگر همراه است كه در دل خود كشمكش های مختلفی را به بشریت تحمیل كرده است. این دوره با جنگ در اوكراین و تلاش مستمر دول غربی برای ادامه آن به قیمت نابودی یك كشور و مردمش،

در امتداد با نسل كشی اسرائیل در فلسطین با هزینه دول غربی و حمایتهای همه جانبه آنها، جهانیان را وارد دوره ای جدی از جدال خود علیه توحش و جنایت دولت اسرائیل در فلسطین كرد. دوره ای كه طبقه كارگر، محرومان و مردم ستمدیده جهان با چشمان خود ظرفیت عظیم جنایت و انسان كشی حاكمان بر سرنوشت جهان و نقش مخرب میدیای آنها را تجربه كردند. دوره ای كه همزمان شاهد وسیعترین تعرضات به معیشت طبقه كارگر و بخش محروم جامعه بشری، فقر و بی حقوقی مطلق، گرانی و گرسنگی و تلاش برای پس گرفتن ابتدایی ترین دستاوردهای طبقه كارگر در غرب و در قلب اروپا هستیم.
 
در همین دوره طبقه كارگر و مردم متمدن جهان علیه نسل كشی اسرائیل از مردم فلسطین، بمباران و جنگ و توحش این دولت و علیه دول غربی حامی اسرائیل، صفحه جدید و پر افتخاری از مبارزه خود در حمایت از مردم محروم فلسطین و همزمان علیه تعرض دولتها به زندگی خود، به حقوق اولیه انسان، به حق زیستن و به دستاوردهای تاكنونی خود را رقم زدند. جنبشی عظیم و جهانی در دفاع از مردم فلسطین، برای صلح و علیه میلیتاریسم، علیه فقر و بی حقوقی كه طبقه كارگر در آن نقش جدی دارد.
 
در ایران نیز در شرایطی به استقبال اول مه میرویم كه دوره پر پیچ و خم و جدالهای گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی برای رفاه و آزادی پیش برده ایم. بیش از یك دهه مبارزه همه جانبه طبقه كارگر، اعتصابات گسترده كارگری، شورشهای شهری مردم محروم، اعتراضات زنان و نسل جوان برای رفاه و آزادی علیه آپارتاید جنسی كه خیزش انقلابی ۱۴۰۱ نمونه برجسته آن بود. 
 
امروز بی تردید تناسب قوا به میزانی به نفع ما چرخیده و موقعیت طبقه كارگر، اعتبار این طبقه و اعتماد به نقش این طبقه و رادیكالیسم آن و امید به نقش طبقه كارگر آگاه در تحولات پیش رو ملموس است. امروز توهمات در جامعه ریخته است و كارگر و بورژوا به عنوان دو طبقه متخاصم در مقابل هم صف بسته اند. ما كارگران در ایران روزانه در جدالی همه جانبه با نمایندگان و سخنگویان طبقه بورژوا و حكومت آنها، با جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم میكنیم.
 
اكنون جمهوری اسلامی مستقل از فقر و گرسنگی و بیكاری وسیع كه به طبقه كارگر تحمیل و میكوشد كارگران را زیر فشار اقتصادی به زانو در آورد، همزمان در دل كشمكشهای جهانی و منطقه ای، شاخ و شانه كشیدنهای خود با اسرائیل و فضای جنگی كه اشاعه میدهند، میكوشد قدرت نظامی خود را به رخ جامعه بكشد و تعرض به طبقه كارگر، به زنان و مردم محروم را افزایش دهد، چیزی كه با نه جامعه و ایستادگی كارگران، زنان، نسل جوان آزادیخواه و مردم محروم روبرو شده است.
 
كارگران كمونیست
رفقا
 
اول مه روز همبستگی جهانی طبقه كارگر مستقل از تقسیمات كاذب ملی، جنسی، نژادی، مذهبی و...، روز جشن و شادی، روز اعلام وجود ما به عنوان یك طبقه جهانی و روز اعلام كیفرخواست طبقه ما علیه نظام كاپیتالیستی است.
 
طبقه كارگر در ایران با شاغل و بیكار، با خانه دار و كودكان و خانواده های كارگری، یكی از گردانهای بزرگ و مهم طبقه كارگر در جهان است. تحولات اخیر در ایران و رادیكالیسم جنبش طبقه كارگر كه در اعتصابات و اعتراضات كارگری در سالهای اخیر نمایان بوده است، پرچم آزادی خواهی و برابری طلبی این طبقه كه بیان خودآگاهی بالا و نقش مهم كمونیستها در این جنبش است، خیزشهای انقلابی این دوره، توجه نه تنها طبقه كارگر در منطقه و جهان كه توجه دشمنان طبقاتی ما را هم جلب و آنها را عمیقا نگران كرده است. هر تحول انقلابی در ایران با نقش طبقه كارگر و كمونیسم این طبقه، پرچم برابری و عدالت و پایان استثمار و بردگی را در جهان برافراشته میكند.
 
اول ماه مه مناسبتی است كه طبقه كارگر در ایران در همه جا، در مراكز صنعتی، خدماتی، تولیدی، در محلات شهرها و... با تجمعات و ابتكارات مختلف به عنوان تنی واحد، با پرچمی سراسری و به عنوان یك طبقه ابراز وجود كند. مناسبتی كه این طبقه پیام همبستگی جهانی خود و كیفرخواست خود را علیه وضع موجود، علیه نظام كاپیتالیستی علیه فقر و بی حقوقی و علیه جنگ و جنایت و فضای جنگی و برای جامعه ای آزاد و مرفه را اعلام كند. مناسبتی است كه همبستگی جهانی خود را جشن بگیرد و رنگ خود را بر فضای جامعه بزند.
 
بی تردید تامین این مهم بیش از همه بر دوش شما رفقای كمونیست، شما فعالین و رهبران دلسوز و هوشیار این طبقه است. اعلام یكی بودن و نشان دادن اتحاد این طبقه، همبستگی سراسری و پرچم انسانی این طبقه، تجمع و جشن و شادی ما به عنوان بخشی از یك طبقه جهانی علیه این نظام مهم ترین پیام ما در اول مه است.
 
زنده باد همبستگی جهانی طبقه كارگر
زنده باد انقلاب كارگری
 
حزب حكمتیست (خط رسمی)
۳۰ فروردین ۱۴۰۳- ۱۸ آوریل ۲۰۲۴