هادی میتروی: چهار ماه مقاومت مدنی، دستاوردها و چشم اندازها

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 نزدیک به چهار ماه از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، می گذرد. در این چهار ماه شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» از مرزهای ایران فرارفته است و در سراسر جهان سرمایه دارانه-پدرسالار مورد استقبال بخش وسیعی از جوامع مختلف، بویژه زنان قرار گرفته است. جهانگیری شعار «زن، زندگی، آزادی» نشان از آن دارد که مسأله عدم برابری حقوقی زنان و مردان امری جهانی ست و در کشورهای مختلف جهان، معضل ستم بر زنان و دگراندیشان و دگرفرهنک ها کماکان معضلی جدی ست که نظام جهانی سرمایه پرست حاکم، برغم همه ادعاها نه تنها قادر به حل معضل تبعیض جنسی و ملی و فرهنگی و نسلی نشده است و حتی اگر این ستم ها در قرن حاضر تشدید نشده باشند، اما رفع نشده اند و عملا ستم های ناشی از انواع تبعیضات در سراسر جهان، همچنان بازتولید می شوند!

و اما در ایران، بدنبال ۶۹ سال مبارزه طبقاتی در سخت ترین شرایط پلیسی-نظامی دولت های کودت، دستاوردهای این نهضت اعتراضی سراسری با توجه به عمده بودن شکل تبعیض و ستم در هر منطقه، در مناطق گوناگون ایران اشکال مختلفی از مقاومت مدنی بخود گرفته است و دستاوردهای گوناگونی از خود بجا گذاشته است.
در یک نگاه اجمالی به روند تحولات سراسری اخیر می بینیم که در مناطق دور از مرکز، بویژه در مناطقی که شهروندان سنی مذهب اکثریت شهروندان را تشکیل می دهند، فریاد عدم برابری بین حاکمان شیعه و شهروندان سنی، به آسمان رسیده است!
در کردستان که شعار «زن، زندگی، آزادی» برای نخستین بار طنین انداخت و متعاقب آن سراسر ایران و جهان را درنوردید، بار دیگر پیوند عمیق ملت کرد را در سراسر منطقه به نمایش گذاشت. ملتی که بیش از یک قرن با خطوط امپریالیستی بزور تجزیه شده است و بالاجبار تحت ستم چهار دولت مرتجع همسایه می زیید، بار دیگر و در بارزترین شکل ممکن وحدت ملی و پیوند خود با دیگر ملل ساکن منطقه را در سراسر جهان به نمایش گذاشت!
در مناطق مرکزی ایران که تبعیض فاحش جنسی و عقیدتی و طبقاتی بمدت بیش از چهار دهه، جامعه را به خودی و ناخودی تجزیه کرده است، شعار «زن، زندگی، آزادی» و «نه به به ستمگر چه شاه باشه، چه رهبر» و«نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری»، نشان از بلوغ سیاسی جامعه ای دارد که در روند بیش از یک قرن مبارزه در راه کسب آزادی و برابری حقوقی، خواهان نفی تمامیت حاکمیتی ایدیولوژیک است اما خواهان بازگشت به گذشته نیست. جامعه ای صد میلیونی که رو به آینده ای روشن و تشکیل یک دولت مدرن آزادی‌خواه و برابری طلب دارد!
خیزش سراسری اخیر که عصاره و نتیجه انباشت خواست های تاریخی ساکنان ایران است، پس از دستیابی به بخش کوچکی از حقوق حقه خود، می رود تا نفسی تازه کند تا در خیزش اعتراضی آینده، سازمان یافته تر و با شعارهای روشن و تاکتیک های مبارزاتی برآمده از تجربیات گذشته و منطبق با شرایط امروز ایران به میدان آید!
با توجه به بیش از یک قرن مبارزه در راه آزادی و برابری حقوقی و پیروزی سه انقلاب و شکست هر سه انقلاب و عدم احقاق حقوق اولیه شهروندان سراسر ایران و با توجه به انباشت روزانه نیازهای نخستین جامعه، خیزش سراسری برای آزادی و برابری حقوقی در آینده ایران، نه محتمل بلکه حتمی ست!
حال ببینیم دستاوردهای برآمده از نهضت «زن، زندگی، آزادی» چیست؟
نخستین دستاورد این نهضت، جمع کردن نیروهای سرکوب دایمی زن و مرد و کودک و پیر و جوان، تحت عنوان «گشت ارشاد» است. این ارتش دایمی سرکوب که تحت پوشش مبارزه با بدحجابی و امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می کند، در حقیقت قشری ترین و بیرحم ترین و آموزش ندیده ترین بخش نظارت و سرکوب دایمی در سراسر جامعه ایران است.
با توجه به گزارشات میدانی، در حال حاضر نیروهای بیرحم سرکوب گشت ارشاد و همچنین نیروهای سیاهپوش شهرداری ها که وظیفه سرکوب و قلع و قمع دستفروشان بر عهده آنهاست را حاکمیت از خیابان ها بیرون کشیده است و این نیروها از ترس جوان مردم ایران، فعلا در پادگان ها مخفی شده اند!
دستاورد دیگر این جنبش بی آبرویی دین مداران، چه در مسند قدرت و چه در خارج از قدرت است. امروز نسل جوان ایران نه تنها از دین دولتی ابراز انزجار می کند بلکه هر نوع تظاهر خیابانی از دین را مذموم و نامتعارف می شمارد و مورد اعتراض قرار می دهد!
از دستاوردهای دیگر این مقاومت مدنی سراسری و غیر متمرکز، نادیده انگاشتن شعارهای ضربا زورا و انفجاری فرقه های سنتی ایران است. نهضت جاری نشان داد که برغم خواست و تحریکات بخش رانت خوار-نظامی سرمایه داری ایران، فاجعه خونین آغاز و انجام دهه شصت، آگاهانه در ایران تکرار نخواهد شد!
از دستاوردهای دیگر این نهضت سراسری، تکامل تاکتیک های مبارزاتی و اشکال سازماندهی از پایین، در آبادی ها و محلات است. دستاوردی که تفاوت گوهری نسل جوان دست اندرکار این نهضت برای آزادی و برابری حقوقی ساکنان سراسر ایران را با نیات سالمندان میوه چین خوش ن
شین در کمین قدرت در خارج از کشور، نشان می دهد!
امروز در سراسر ایران اکثریت عظیم تولیدکنندگان،
اعم از زن و مرد، کودک و پیر و جوان و سنی و شیعه و بهایی و درویش و کمونیست تحت تبعیض و ستم هستند و دوشادوش و متحد برای استقرار آزادی و برابری کامل حقوق ساکنان ایران به میدان آمده اند!
اما در خارج از ایران در بر پاشنه دیگری می چرخد و شاهد رقابت ها و از کول یکدیگر بالا رفتن ها و حتی دشمنی بین کسانی هستیم که نه خواهان سازماندهی جامعه مدنی ایران برای کسب تمامی قدرت و استقرار آزادی و برابری حقوق شهروندان بلکه، خواهان حذف حاکمیت مذهبی ایران به هر شکل و به هر قیمت، جهت جایگزینی خود در خارج از کشور بجای حاکمیت مذهبی کنونی هستند!
از نظر نویسنده بزرگترین دستاورد مقاومت سراسری جاری، مرزبندی روشن با مطامع خارج کشورنشینان و عدم پیروی از دستورات خانه خراب کن و پرهزینه ای ست که این دسته از خوش نشینان خارج از کشور بکمک «نت ورک» سیستم امپریالیستی، بطور شبانه روزی برای تحریک و تحمیق نسل جوان مستأصل سازمان نیافته در میدان، جهت اعمال خشونت متقابل و تشدید و بازتولید خشونت در سطح جامعه، برآمده اند!
بواقع نهضت جاری بسیار هوشمندانه، با اتخاذ تاکتیک های مبارزاتی درست و برآمده از شناخت عمیق از ماهیت سرکوبگر و خشونت طلب حاکمیت مذهبی و در نتیجه با عدم تمرکز و کم کردن هزینه مقاومت در مقابل حاکمیت سرکوبگر توانسته است خیزش اخیر را ماه ها بطور شبانه روزی زنده نگه دارد. این تداوم مقاومت در داخل، باعث تحولات مثبت در جهت لزوم سازماندهی جامعه از پایین از یک سو و از سوی دیگر درافتادن پرده قدرت طلبی در خارج از ایران و همچنین رشد بی سابقه تضادها در بالای جامعه و در خود حاکمیت شده است!
روند تا کنونی مقاومت مدنی سراسری در ایران، بروشنی نشان داد که کدام بخش از ایرانیان گخارج از کشور خواستار سازماندهی جامعه مدنی و استرداد قدرت به صاحبان اصلی آن هستند و چه بخشی میوه چینان و موج سواران خارج از کشورند که به هر قیمت؛ چه با تحریم ها و اعمال فشار و فقر بر بدنه جامعه مدنی و چه به بهای گزاف خون جوان مردم مستأصل ایران؛ خواستار حفظ حاکمیت نظام سرمایه‌داری و جایگزینی خود و نزدیکان خود بر اریکه قدرت، بر جای حاکمیت مذهبی کنونی هستند!

زنده باد انقلاب!
برقرار باد حاکمیت مستقیم تولیدکنندگان!
زنده باد کمونیسم!

دیماه ۱۴۰۱
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید