ثریا شهابی:  چرا حزب نمی سازید!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مبارزه متمدنانه در یک جامعه پیشرفته یعنی مبارزه احزاب سیاسی با پلاتفرم های روشن و غیرقابل تفسیر برای آینده مورد نظر و مطلوب از منظر آنها! مبارزه سیاسی و تشکیل دولت های در سایه توسط نمایندگان خودگمارده اقوام و مذاهب و کمپین ها و شخصت ها، سلبرتیها و جریانات سیاسی که در دو مشخصه مشترک اند! پنهان نگاه داشتن نقشه راه و پلاتفرم آنها برای آینده ایران پس از حمهوری اسلامی!  - اعلام شعارهای عامه پسند و پنهان نگاه داشتن پلاتفرم های واقعی پشت تعدادی اظهارات عمومی چون: طرفدارای از دمکراسی و حقوق بشر!

پرچمی که امروز در دست همه قدرت های ضدمردمی جهان مرتب به هوا می‌رود و افول می کند تا مجددا به هوا برود و افول کند!  کدام اقتصاد! کدام‌ ساختار اجتماعی و فرهنگی ضامن تحقق مطالبات مردم! کدام مکانیسم دخالت دادن شهروندان در سرنوشت خود، را میخواهید! کدام آزادی و کدام عدالت اقتصادی را وعده می دهید!  در کنار آمریکا و اروپا، بعلاوه پاکستان و هندوستان و عربستان و بنگلادش و دهها و دهها جامعه فقر زده ای که در آن صدها میلیون از شهروندان بدون سرمایه، موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حد حشرات دارند، هم مهد دمکراسی های موجود است!

حرب نمی سازند تا بتوانند از زیرفشار این واقعیت که وعده «دمکراسی» آنها برای ایران بنگلادش و هندوستان و ترکیه است را پنهان کنند!

جامعه ایران به این واقعیت آگاه است که بی حزبی و بی پلاتفرمی صف راست در اپوزیسیون، این صف امروز پرتحرک و پرحرف و پرتبلیغات، نه از سر «بازبودن» و احیاناً «غیرایدیولوژیک» بودن و «طرفدار اتحاد» بودن و … که از سر ریاکاری است!
از سر منفعت «دربسته» نگاه داشتن مدل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است که قادر است برای ایران وعده دهد!
مدلی که کاپیتالیسم معاصر سهم ترکیه و بنگلادش و پاکستان و هندوستان با اقتصادهای «جذاب» شان به بازار روز جهانی عرضه کرده است!ً میخواهند در جدال تبلیغاتی با جمهوری اسلامی و طرفداری سیاسی از مدل چین و روسیه و کره شمالی، مدل پاکستان و بنگلادش و ترکیه را برنده اعلام کنند! تا ایران را «نجات» دهند!

چرا ایتلاف! حزب تان را با پلاتفرم روشن و ارگان‌های انتخابی و مکانیزم های شفاف و روشن تصمیم گیری، بسازید! با جهان متمدن امروز و انقلاب متمدنانه و امروزی ایران، رشد کنید! در خارج کشور که ممنوع الفعالیت نیستند! حزب محافظه کار و راست ایران را تشکیل دهید!ً
سیمای آینده ای که برای ایران میخواهید را بعنوان برنامه حزب تان اعلام کنید! نقشه راه پیروزی صف و جنبش خودتان را به روشنی به قضاوت جامعه بگذارید! بگذارید جامعه با چشمان باز انتخاب کند!

بداند که چرا پنهان کردن این مهم‌ترین فاکتورهای پیروزی هر جنبشی، تنها و تنها عاملی است که می‌تواند راست در ایران را، ببنام جامعه و مردم، تحمیل کند! تا تمام جامعه بداند که چرا چپ در مقابل تان، صف بسته است! تا جامعه بدون فشار خفقان و پنهان کاری و «دیپلماسی» پشت پرده، آگاهانه انتخاب کند!
ما و شما که میدانیم در چنین صحنه مبارزه آزادانه و آگاهانه احزاب سیاسی، شانس ندارید! عقیم ماندن همه پروژهای تا کنونی تان، توسط جامعه ای که اعتمادی به قدرت و نقش شما ندارد، جامعه ای که اعتماد به قدرت خود، تا امروز انقلابی تاریخی را شکل داده است، به شما اعتمادی ندارد! چپ «بی گناه» است! جامعه پشت تان به صف نمی شود!

MahsaAmini
‎#مهسا_امینی#زن_زندگی_آزادی
‎#اعتراضات_ا
‎#نان_کار_آزادی_اداره_شورایی
#انقلاب_زنانه
#مهساامینی #زن_زندگی_آزادی #رنسانس_ایران #آزادی_برابری_اداره_شورایی #دانشگاهها_را_پس_میگیریم
#کنگره_سراسری_شوراهای_مردمی Soraya Shahabi
January 2 at 1:55 PM ·