رحمان حسین زاده: سه ماه گذشت!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

٩٠ روز ابتکارات و تجارب درخشان انقلابی: سه ماهه شدن مرگ ژینای جوان (مهسا امینی) و آغاز خروش انقلابی و توده ای جاری در ایران و یاد صدها جانباخته این خیزش عظیم را گرامی میداریم. نود شبانه روز، لحظه به لحظه تحول انقلابی شورانگیز سه ماهه در سراسر کشور، در خیابانها و میادین، دانشگاهها و مدارس و محلات و مراکز کارگری و ادارات و در درون خانه ها تجربه شده است. جنبش سرنگونی سراسری، و خروش انقلابی جاری خصلتهای خود ویژه مهم و تا همین الان دستاوردهای تعیین کننده ای را به ثبت رسانده است.

براین خصلتها و دستاوردها، ابتکارات و خلاقیتها و تاکتیکهای مبارزاتی موثر، لازمست مکثی کرد. تواناییها، محدودیتها و مخاطرات مقابلمان را دید. حلقه های کلیدی پیشروی و پیروزی این خروش عظیم را در راستای تحقق منافع و اهداف طبقه کارگر و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی برشمرد. در این یادداشت و یادداشتهای بعدی مرتبط به این موضوعات میپردازم.

چند خصلت مهم خیزش جاری:

١-استمرار بیوقفه سه ماهه: استمرار مبارزاتی سه ماهه تا این لحظه، یکی از خصلتهای مهم این دوره نبرد و مبارزه درخشان است. اولین بار نیست در تاریخ، مبارزه ادامه دار را تجربه میکنیم. اما اولین بار است در دوره آغازین یک خیزش و قبل از رسیدن به مقاطع نهایی پیروزی، هر روز و بدون تنها یک روز وقفه، شاهد استمرار اعتراض و مبارزه علیرغم فراز و فرودهای قابل پیش بینی بودیم. این خصلت مهم و متمایز سه ماهه آغازین خیزش انقلابی جاری و فراهم کننده شکل گیری پتانسیل عظیم این جنبش بوده است.

٢- جنبش سراسری: خیزش سه ماهه جاری از همان لحظه اول، تاکنون سراسری پا به میدان گذاشت. تحرک اعتراضی مردم و جوانان جسور تهران در جمعه شب نود روز قبل هنگام مطلع شدن از مرگ مهسای جوان، خروش انقلابی ای را پایه گذاشت، که فردایش در آرامستان آیچی سقز به هنگام بدرقه پیکر بیجان ژینا با حضور بیش از ده هزار نفر ادامه پیدا کرد. همان روز و روزهای بعد با گسترش اعتراضات به بسیاری از استانها و شهرها سیاستهای تفرقه افکنانه ملی و محلی اپوزیسیون بورژوایی سراسری و کردستان و تلاش آنها برای شقه شقه کردن صفوف مبارزات سراسری خنثی شد. طرحهای تفرقه افکنانه جریانات ناسیونالیست کرد و ایرانی، اولی زیر لوای "مهسا دختر کرد" و "جنبش برخاسته از کردستان" و در مقابل ناسیونالیسم ایرانی با ترفند "مهسا دخترایران" و "قیام ملی ایران" با حضور و خودآگاهی زنان و نسل جوان هوشیار هدایت گر این جنبش نقش برآب شد و شاهد همبستگی و همگامی عظیم مبارزاتی در سراسر کشور شدیم. به علاوه حمایت جهانی از جنبش عظیم در حال جریان مهسا را به "دختر جهان" و رمز مبارزه جویی و انقلابیگری آزادیخواهانه و مترقی در سراسر دنیا تبدیل کرد. به این ترتیب، به حاشیه رانده شدن کارکرد ملی گرایانه و ناسیونالیستی و مذهبی و گسترش اتحاد و همبستگی مردم آزادیخواه و حق طلب در این خیزش از دیگر خصلتهای مهم و با ارزش خروش اعتراضی جاری است.

٣- نقش هدایت گر زنان و نسل جوان: در این تردیدی نیست پیشکسوتان خروش انقلابی و توده ای جاری، در وهله اول زنان پرشور و آگاه و سپس نسل جوان جسور و پرتوقع بودند. این واقعیت ریشه در چهل و سه سال تبعیض و ستمگری چند لایه و عمیق علیه زنان و دختران و محروم کردن نسل جوان از ابتدایی ترین حقوق اولیه زندگی و در عین حال مقاومت و مبارزه و ایستادگی زنان و نسل جوان جامعه علیه جمهوری اسلامی و حکومت سرمایه دارد. بخش مهمی از خصلت رادیکال و مترقی و آزادیخواهانه و برابری طلبانه جنبش اعتراضی جاری مدیون دخالتگری زنان و جوانان تشنه آزادی از استثمار و ستم و قید و بندهای ملی و مذهبی و عقب مانده و مردسالارانه است.

٤- همه گیر بودن این خیزش: نه تنها زنان و جوانان و کارگران و مردم به شدت تحت فشار و ستم سنگین، بلکه بسرعت بخش عمده اقشار و صنفهای میانی به بالای جامعه نیز به این جنبش پیوستند. این نشانه گسترش دامنه سرنگونی طلبی به میان بخشهایی از جامعه است که دورانی در تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی ذینفع بودند و یا مشکلی با آن نداشتند. اکنون جمهوری اسلامی در میان این لایه های اجتماعی هم جایگاهی ندارد و این مثبت است. بگذار جنبش سرنگونی گسترش پیدا کند و این رژیم سریعتر به نقطه پایانی عمر خود برسد. طبعا برجسته شدن خصلت همگانی جنبش سرنگونی و خیزش جاری، ایجاب میکند کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود و ما کمونیستهای کارگری سیاست و کارکرد فریبکارانه "همه باهمی" اپوزیسیون بورژوایی و جریانات پوپولیست را مثل همیشه افشاء و خنثی کنیم. بر جدایی و تمایز شفاف آلترناتیو راست و چپ در جنبش سرنگونی و خیزش عمومی پافشاری کنیم. در راستای تحکیم رهبری و هژمونی کارگری و چپ در خروش انقلابی و توده ای جاری گامهای سیاسی و عملی موثر برداریم.

ادامه دارد...
دسامبر ٢٠٢٢