نسان نودینیان: اهمیت مبارزه پیگیرانه برای آزادی دستگیرشدگان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

خبرگزاری های در سطح بین المللی اعلام کرده اند بیش از ١٨هزار نفر با شروع خیزش مردمی دستگیر شده اند. این رقم اکنون چند برابر شده است. شواهد زیادی دال بر این است که از میان این تعداد از دستگیر شدگان هنوز اسامی چند هزار نفر از آنها تحت پوشش خبری قرار نگرفته است. تعداد زیادی از بستگان و خانواده های دستگیر شدگان متاسفانه و هنوز آمادگی اعلام اسامی و مشخصات دستگیر شدگان را ندارند. و این در شرایطی است که از تعداد بیشماری از دستگیر شدگان اعترافات اجباری تهیه و خطر احکام سنگین و زندانی طولانی مدت و اعدام آنها را تهدید میکند.

تاکتیک مزورانه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حکومت بر سیاست عدم اطلاع رسانی و بی خبری از وضعیت دستگیر شدگان متکی است. مزدوران حکومتی همزمان با شکنجه و اعتراف گیری از دستگیر شدگان، بستگان و خانواده های دستگیر شده را وادار به سکوت میکنند. و در دنیای واقعی فرد دستگیر شده و خانواده های آنها را زیر شکنجه قرار میدهند. از دستگیر شده اعتراف اجباری میگیرند، از او ویدئو تهیه میکنند تا جامعه را مرعوب کنند و خانواده او را بیرون از زندان با فشار امنیتی، تهدید و با دروغ های نخ نمای «راُفت اسلامی» وادار به سکوت می کنند. در چند سال گذشته این ترفند دستگاه های امنیتی حکومت اسلامی متاسفانه تا حدود زیادی بر سرنوشت دستگیر شدگان و اعدام ها بی تاثیر نبوده است.
شرایط کنونی بر بستر پیشروی های انقلاب جاری با هر دوره ای متفاوت است. از شهریور ماه تاکنون خانواده و بستگان دستگیر شدگان مقابل زندانها بویژه زندان اوین تهران تجمعات بزرگ و ادامه دار را انجام داده اند. ادامه دار بودن تجمعات نقطه قدرت خیزش مردمی در شرایط کنونی است. پوشش رسانه ای این تجمعات و توجه جامعه بین الملل به این تجمعات خود فاکتور مهم و بسیار موثری در جهت اطلاع رسانی و حمایتهای بین المللی است. این تجمعات را باید ادامه دارتر و وسیع تر کنیم. و مردم را فرا بخوانیم در تجمعات خانواده های دستگیر شده وسیعا شرکت کنند.
اما مهمترین و قطعا جدی ترین فاکتور در شرایط کنونی اطلاع رسانی از طریق مدیای اجتماعی و معرفی اسامی و مشخصات دستگیر شدگان است. به هر درجه اسامی ١٨هزار دستگیر شده با معرفی و عکس آنها در اختیار میدیای اجتماعی، نهادهای حقوق بشر، دولتها و احزاب و کانالهای تلویزیونی فرار گیرد، فعالیت برای حمایت از دستگیر شدگان و آزادی آنها مورد توجه افکار عمومی و بین الملل فرار خواهد گرفت.
از میان این چندین هزار دستگیرشدگان تنها اسامی چند صد نفر در دسترس است. باید تلاش بکنیم، بستگان و خانواده های دستگیر شدگان تشویق شوند که مشخصات و اسامی دستگیر شدگان را علنی و در اختیار افکار عمومی قرار دهند. دفاع و حمایت از تک تک دستگیرشدگان و تمامی این چند هزار نفر کمپین و کارزارها برای آزادی دستگیر شدگان را قوی و جهانی میکند. و به هر درجه ما موفق شویم اسامی و مشخصات دستگیر شدگان را علنی و در اختیار افکار عمومی و بین الملل قرار دهیم، ترفند و دروغ های حکومت اسلامی را خنثی و فشارهای امنیتی را بی جواب نگذاشته ایم و به کارزارهای آزادی دستگیر شدگان پیوسته ایم.
تلاش برای ساماندهی کارزار برای آزادی زندانیان و دستگیر شدگان و جنبش دادخواهی عرصه ای تعرضی و فعال در شرایط کنونی است. این جنبش هم اکنون در جریان است، باید وسیع و توده ای بشود. باید این جنبش با شرکت بستگان و خانواده های همه این چندین هزار دستگیر شده به بخش دائمی خیزش مردمی عروج پیدا کند.
هم اکنون و خوشبختانه با گسترش حمایتهای بین المللی از انقلاب جاری، در کشورهای آلمان و سوئد جنبش کفالت از دستگیرشدگان و محکومین به محاربه و اعدام شروع شده و بیش از بیست نفر از نمایندگان پارلمان در این دو کشور کفالت تعداد زیادی محکومین در زندانهای حکومت اسلامی را اعلام کرده اند. این جنبش اقدامی جدید است، تحت تاثیر انقلاب زن زندگی آزادی توجه میلیونی مردم در سراسر دنیا را بخود جلب کرده، حاصل حمایتهای بین المللی از انقلاب و خواستهای مردم است. برای تقویت این حنبش باید هر چه سریعتر در راستای پوشش خبری دستگیر شدگان و احکام صادر شده توسط دستگاه قاتل قضایی حمومت اسلامی اقدام کنیم.
نقطه قدرتهای انقلاب جاری در سطح سراسری و بین المللی بیشمار هستند. خانواده های دستگیر شدگان در این شرایط می توانند در ارتفا این نقطه قدرت و سازماندهی جنبشی قدرتمند برای آزادی دستگیرشدگان نقش مهم و موثری داشته باشند.