ناصر بابامیری: یادداشتی کوتاه در نقد راستروی صلاح مازوجی دبیر اجرائی حکا!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

صلاح مازوجی شما چند روز قبل طی مصاحبه ای در برنامه حزب و فعالین تحت عنوان «خیزش جاری و مواضع اپوزسیون خارج از کشور» تبیین راست و ناسیونالیستی از خیزش انقلابی دادید! جامعه را دسته بندی قومی و ناسیونالیستی کردید! اگر کادر و اعضای حزب به این راستروی شما میدان بدهند، قدم بعدی راستروی شما تا «ایران کشوری کثیرالملله و بازمانده و میراث دار مناسبات ملوک الطوایفی است» پیش خواهد رفت! شما با تبیین راست از انقلاب به استنتاجات سیاسی و تاکتیک عملا ناسیونالیستی در دل این شرایط رسیدید!

شما ابتکار بخرج دادید و دو قطبی کاذب اپوزسیون ضد انقلابی و غیر انقلابی به مصاف آوردید تا با توجیه اخلاقی «نگران نباشیم تنمان به تن آنها بخورد» تاریخ جنایت بار و همدستی توده ایستیها و اکثریتها با رژیم متوحش سرمایه داری ایران را از یکسو و از دیگر سو نیروهای سوداگر مرکز همکاری را که ظاهراً اپوزسیون بوده، اما بخشا لبیک گویان به خمینی بودند با این جهتگیری راست روانه ماست مالی کنید! و تازه شعور شنونده را دست کم گرفتید و از این سطح فراتر رفتید و برای قانع کردنشان به این استدلال بی پایه آنها را ارجاع دادید به برنامه هایشان و گفتید بواقع نشان میدهد اینها ضد انقلابی نیستند!
طرح بحث ایران کشوری مرکب از اقوامست از سوی صلاح ، خصوصا در چنین اثنایی که جامعه ایران از همیشه بیشتر این مرزبندی( که همیشه از یکسو حربه دست رژیم بوده برای ایجاد تفرقه و چند دستگی و از دیگر سو کمپ راست هم از آن تغذیه کرده ) سهل است، بلکه مرزبندی جنسیتی، مذهبی و نژادی را در هم کوبیده هیچ جایگاهی ندارد، جز دمیدن در سیاست ناسیونالیستی. اساسا صلاح از همسویی در امر سرنگونی با این جریانات راست در "کشوری مرکب از اقوام" سیاست و تاکتیک ناسیونالیستی بیرون کشیده تا با این طیف کمپ راست که از نظر ایشان ضد انقلابی نیستند، باب همکاری را بگشاید. صلاح میداند این طیف راست را نمیشود فریب داد بلکه باید علنا در سیاست رسمی حزب آنرا معنا کند که بر متن کدام زمینه و همسویی در دنیای واقع این همکاری شکل میگیرد! در غیر اینصورت آنها این اقدام ایشان را جدی نخواهند گرفت! صلاح در بحثش تلاش کرده توجه شنونده را بخوبی به برنامه این طیف از راستها جلب کند که نه تنها ضد انقلاب نیستند بلکه بنوعی همسویی بین آنها و حزبش در این پروسه گذار به انقلاب وجود دارد.
صلاح مازوجی به مواضع راست علیزاده برگشته، هم پیرامون پدیده انقلاب ایران و انقلاب العموم! شما سوداگری مرکز همکاری با رژیم ایران در گرماگرم خیزش ها جهت به هزیمت بردن مبارزات چندین دهه مردم و در رأسشان طبقه کارگر را ماست مالی میکنید و میخواهید اپوزسیون خارج کشور این توجیهات ساده انگارانه را از شما بپذیرد و این نیروها را نه ضد انقلاب بلکه غیر انقلابی بداند، و تلاش این کمپ راست برای چوب حراج زدن به دستاوردهای انقلاب و مصادره آنرا نادیده بگیرد! تا شما آنها را بیازماید که آیا در امر انقلاب جاری( که خود تبیین شما در این زمینه در اصل راست و از زاویه کمونیزم ملی است) با شما همسو هستند! شما علنا فراخوان دادید تا با این نیروها که ضد انقلابی نیستند و برایش ادله آوردید منبعد مشترکا آکسیون برگزار کنید و ببینید نشان میدهند برخورد «ضد دمکراتیک» ندارند! این لینک مصاحبه های سخنگویان مرکز همکاری احزاب ناسیونالیست پاسخ کشف و شهود «نیروی ضد انقلاب و غیر انقلابی» شما را خواهد داد.
 30 اکتبر 2022
https://www.facebook.com/1346499522/posts/10229547144806763/
این یادداشت 30 نوامبر زیر پستی از صلاح مازوجی هم انتشار یافت. با اضافه کردن یکی دو نکته انتشار آنرا در سایتها هم الزامی میبینم.