زن کشی محکوم است، علیه مردسالاری مبارزه کنییم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جوانان انقلابی محلات کردستان: متاسفانه طی چند روز گذشته سه زن با نامهای نگین رستمی، رضوان ندیمی، زهره لندی به قتل رسیدند. نگین رستمی که قربانی پدوفیلیسم حاکمیتی سرمایه داری جمهوری اسلامی بود، بارها از طرف همسر سابقش تهدید شده بوده اما ظاهرا به دست فردی ناشناس که صورتش را پوشانده بوده زنده آتش زده شد، نگین پس از سپری کردن چند روز در بیمارستان جانش را از دست داد. رضوان ندیمی به دست همسرسابقش و زهره لندی همراه برادرش به وسیله ی همسرش به قتل رسیدند.

این قتلها در شرایطی رخ می دهد که بیش از ۴ ماه است از خیزش انقلابی مردم ایران می گذرد. خیزشی که با اسم رمز ژینا سراسر جهان را درنوردید و به همه ی دنیا نشان داد که مردم ایران و مشخصا زنان، نه تنهادر مقابل ۴۳ قتل عام، شکنجه زندان و فقر فلاکت تسلیم نشده اند بلکه تصمیم نهایی را برای به زیر کشیدن حاکمیت سرمایه داری اسلامی گرفته اند. زنان ایران با سوزاندن ججاب در واقع پرچم اسلام سیاسی را نه تنها در ایران بلکه در منطقه به آتش کشیده اند و این مسئله یکی از ویژگیهای جنبش زنان ایران است که به آن شکوه و عظمتی مثال زدنی داده است. خصلت ضد دینی این جنبش که زنان نقش محوری را در آن داشته اند، ضربه ی مهلکی را به بخشی از دستگاه سرکوب و در عین حال روابط مبتنی بر کسب سود که در واقع ریشه های ستم بر زن در آن نهفته است وارد کرده است.
با این وجود و متاسفانه تا کنون آن گونه که باید و شاید، با ایجاد تشکلهای توده ای زنان روبرو نبوده ایم، امری که بیش از هر زمان دیگری ضرورتش خود را نمایان ساخته است. ما به این تشکلها نیاز داریم که در آن زنان و مردان هم، بتوانند علیه افکار ارتجاعی، منحط و نه تنها ضد زن بلکه ضد انسانی مبارزه کنند و در عین آنکه مبارزه علیه جمهوری اسلامی را به پیش می برند با افکار ارتجاعی و مردسالارانه ی دستگاه حاکمه که به مردم حقنه شده است به مبارزه برخیزند.
زنان و مردان مبارز انقلابی! باید به هرشکلی که می توانیم زمینه را برای ایجاد تشکلهای توده ای زنان فراهم کنیم تا بتوانیم در آنها، گرایشهای سیاسی اصلاح طلبانه و ناسیونالیستی را بیش از همیشه افشا کنیم. حال که آنها آنقدر به خود جرات داده اند با وجود خیزش عظیم انقلابی زنان و مردان ایران، کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر از جوانهای رزمنده مان و ربودن بیش از ۱۵۰۰۰ فعالین سیاسی عرصه های مختلف، شکنجه های خارج از تصوری که هم اکنون علیه مبارزین در زندانها جاری است و همچنین احکام اعدام و زندان و... بخواهند اسلام ناب محمدی مدینه ای را رنگ و بویی پست مدرنیستی داده، آن را تلطیف کرده و به جمهوری اسلامی رهنمود دهند که چگونه باید اسلام را بر مبنای پیمان مدینه پیاده کنند ما هم باید بتوانیم با بسیج عمومی راه را بر هرگونه خاک پاشیدن به چشم توده های تحت ستم ببندیم.
چنین وقاحتی در بطن خیزش انقلابی حتی اگر چند روز بعد به شکل کج دار و مریضی به شکلی شائبه برانگیزتری فرموله شود و خود را لائیک بنامد، حاکی از وجود خطراتی است که در کمین جنبش انقلابی و مشخصا مبارزه ی زنان نشسته است. وظیفه ی ما انقلابیون است نشان دهیم، چنین خط سیاسی مشخصا از همان مناسبات فکری ای تغذیه می کند که باعث می شود زنان روزانه کشته شوند و خشونتهای مختلفی چه حاکمیتی و چه خانوادگی و.... را متحمل گردند.
ما جوانان انقلابی ضمن محکوم کردن هرگونه خشونتی علیه زنان، مشخصا به قتل رساندن نگین رستمی، زهره لندی و رضوان ندیمی، مبارزه علیه اشکال حاکمیتی زن ستیزانه، فرهنگ پدر/مردسالاری، تلطیف کردن دین و هر شکلی از آداب و رسوم و سنن عقب مانده و ارتجاعی را وظیفه ی مبرم و کنونی خود می دانیم و در عین حال مسبب اصلی جنایت و خشونت علیه زنآن را جمهوری سرمایه داری اسلامی می دانیم. از این رو همه ی مردم و علی الخصوص زنان را فرا می خوانیم تا آنجا که ممکن است و با رعایت کامل مسائل امنیتی به تشکل خود در جمعهای حتی دو یا سه نفره اقدام کنند و زمینه را برای ارتباطات این تشکلها با تشکلهای انقلابی دیگر فراهم کنند. ما چاره ای نداریم جز پیروزی و آن پیروزی ای که با دستان خودمان متحقق شود.

بهمن ۱۴۰۱
جوانان انقلابی محلات کردستان