مشروعیت نظام مجوزی برای اعدام!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب حکمتیست (خط رسمی): شریفه محمدی فعال کارگری و عضو سابق کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری درشعبه اول دادگاه انقلاب رشت در تاریخ ۱۴ تیرماه به اعدام محکوم شده است. شریفه از فعالین کارگری و اجتماعی و جنبش آزادی زن در شمال ایران است. شمال ایران یکی از کانون های مبارزه رادیکال کارگران، زنان و دانشجویان است.  دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام و زندان طولانی مدت، نیازی به اسناد و مدارک ندارد.

روی میز هر قاضی مزدوری، بسته ای از اتهامات از پیش آماده شده از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی، اغتشاش و تشویش اذهان، عضویت در احزاب سیاسی و غیره قرار دارد.  

این دستگاه قاتل، یکی از ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی علیه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران است و بهیچوجه صلاحیت و مشروعیت قضاوت و محاکمه و مجازات انسانی را ندارد.

حکم اعدام شریفه محمدی در شرایطی صادر شده است که در ادامه ی اعتصابات کارگری و اعتراضات اجتماعی سال های اخیر، هم اکنون اعتصاب بزرگ و سراسری کارگران پیمانی نفت در جریان است و شرکت  نکردن اکثریت جامعه در انتخابات نمایشی رژیم هم بار دیگر مهر عدم مشروعیت نظام را بر پیشانیش کوبیده است.

خامنه ای که برای گرفتن رای از مردم سینه چاک کرده است، مشروعیت خود را برای تداوم و تشدید سرکوب جامعه می خواهد. مشروعیت نظام مجوزی است برای اعدام!

اما طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی بویژه جنبش آزادی زن در سال های اخیر بنای حاکمیت استبدادیش را به لرزه در آورده است. حکم اعدام در جمهوری اسلامی اساسا برای زهر چشم گرفتن از طبقه کارگر و جامعه است. می خواهد بگوید من هنوز دندان دارم. هنوز می توانم انتقام بگیرم. اما زوال حاکمیت و عدم مشروعیت را نمی توان با حربه ی پوسیده ی احکام اعدام و کشتار و انتقام، جبران کرد.

جمهوری اسلامی طبقه کارگر گورکن خود را می بیند که با وجود موانع زیاد مدام در حال تحول و کمر راست کردن است. نظام حاکم خطر طبقه کارگر را بیشتر از هر چیز دیگر جدی میگیرد و از آن وحشت دارد. بیشترین فشارهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی را بر این طبقه و فعالین و رهبرانش متمرکز کرده است.

حکم اعدام شریفه محمدی مدافع حقوق کارگران و زنان، جزئی از این تقلاهای مذبوحانه برای ترساندن و ایجاد رعب در جامعه است. جامعه ای که مدت ها است پرده ی ترس را دریده و سرنگونی نظام سرمایه و دین را نشانه گرفته است. طبقه کارگر و جامعه ای که بپا خاسته و عزم کرده است تا بر ویرانه های نظام طبقاتی و مذهبی جمهوری اسلامی، جامعه ی سوسیالیستی آزاد وبرابر را برقرار کند، می تواند در مقابل احکام اعدام و کشتار و استبداد نظام تبهکار بایستد.

طبقه کارگر و همه آزادیخواهان می خواهند و اعلام می کنند که حکم اعدام شریفه محمدی باید پاره شده و به زباله دانی ریخته شود. آزادی بیان و تشکل و تجمع، آزادیهای فردی و اجتماعی ولغو اعدام، کم ترین خواست جامعه ی بپا خاسته ی ما است. 

حزب حکمتیست (خط رسمی)

۱۵ تیرماه ۱۴۰۳- ۵ ژوئیه ۲۰۲۴