در اول مە علیە فقر و ریاضت اقتصادی علیە جنگ امپریالیستی و نسل کشی در غزە بە پا خیزیم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اول مه روز یک طبقه جهانی و یک جنبش بین المللی کارگری است که اعتراض ویژه‌ای به نظام کاپیتالیستی دارد. در جامعه سرمایه‌داری اعتراض طبقات و اقشار مختلف وجود دارند. اعتراض طبقه کارگر به نظم موجود اما اعتراضی ریشه ای و طبقاتی است. اساس این نظام روی خرید و فروش نیروی کار، مالکیت خصوصی بر ابزار کار و تولید و محصول تولید، سلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اقلیت ناچیز بورژوازی بنا شده است.

کارگران میخواهند اساس نظم مبتنی بر بردگی مزدی را تغییر دهند. بشریت کارگری که هر روز جهان را میسازد، خود نیز میتواند آن را اداره کند. سلب قدرت از دولتهای سرمایه‌داری و بدست گرفتن روال امور، تنها راه آزادی طبقه کارگر و به این اعتبار آزادی بشریت در کره خاکی است. این امر انقلاب کارگری برای سرنگونی سرمایه داری و پی افکندن نظم نوین سوسیالیستی و جامعه انسانهای آزاد و برابر و خوشبخت است. 

در اول مه، کارگران بجای هویت‌های کاذب ملی و مذهبی و قسمتی، بجای دمیدن در شیپور ناهنجار ناسیونالیسم، بر هويت طبقاتی و انترناسيوناليستى خود تاکید می‌کنند. در اینروز علیه نظم کاپیتالیستی، علیه جنگ و میلیتاریسم دولتهای سرمایه‌داری، علیه نسل‌کشی مردم فلسطین توسط دولت نژادپرست و آپارتاید یهودی اسرائیل،علیه تروریسم دولتی و اسلامی بمیدان بیائیم. طبقه کارگر ایران، همبستگی انترناسیونالیستی خود را با مبارزات دیگر بخشهای طبقه جهانی کارگر اعلام میکند.  

ایرانیان آزادیخواە و برابری طلب 

راهپیمایی اول ماە مە امسال در حالی برگزار می شود کە در همین جوامع اروپایی فقر و ریاضت اقتصادی از جانب دولتهای اروپایی بە مردم این جوامع تحمیل می شود و در عین حال میلیاردها میلیار پوند و دلار هزینە جنگهای امپریالیسی اشان می کنند و قریب بە ٧ ماە است نسل کشی علیە مردم فلسطین در مقابل دوربینهای جهان صورت می گیرد.
روز جهانی کارگر را بە روز اعتراض در میادین شهرهای اروپا با شعارهای "نە بە فقر"، "نە بە ریاضت اقتصادی"، "نە بە جنگ امپریالیستی" و "نە بە نسل کشی در غزە" تبدیل کنیم.

تشکیلاتهای خارج کشور حزب حکمتیست از لندن تا برلین و کلن و زیگن، از استکهلم تا گوتنبرگ و اسلو و کپنهاگ و هلسینکی همراە با اتحادیەهای کارگری در مارش اول مە شرکت خواهند کرد. شما را بە شرکت در این تجمعات و سمینارها فرا می خوانیم. در اطلاعیە بعدی زمان و مکان تجمعات و سمینارها بە اطلاع خواهد رسید.
 

زندە باد اول ماە مە روز اتحاد و همبستگی کارگران
نە بە کاپیتالیسم، زندە باد سوسیالیسم

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

آوریل ٢٠٢٤