اطلاعیه مشترک بە مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر سال

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعیه مشترک بە مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر سال (٢٠٢٣) زنده باد همبستگی کارگری علیه نظام سرمایه داری: امسال اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر در ایران را در شرایطی گرامی می‌داریم که رژیم پوسیدۀ و فاسد جمهوری اسلامی، بر متن بحران ساختاری سرمایه داری با بحران حاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، داخلی و ایدئولوژیک دست به گریبان بوده و در ضعیف ترین موقعیت جهانی، منطقه ای و داخلی در طول حیات خود به سر می برد.

رکود اقتصادی در اکثریت مراکز تولیدی و در بازار، سقوط و بی ارزش شدن قیمت ریال در برابر دلار و دیگر ارزها، تورم افسار گسیختۀ بالای ٥٠ درصدی، خط فقر و هزینۀ سبد معیشتی برای خانوادهای کارگری را به بالای ٢٠ میلیون تومان در ماه رسانده است. این درحالی است که "شورایعالی کار" ضد کارگری رژیم حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را حدود پنج میلیون تومان تعیین کرده است. آنگونه که نهادهای کارگری اعلام کرده اند این به معنای "مرگ تدریجی و انسداد کامل معیشتی و زندگی کارگران است". با وجود این کارگران علیرغم تهدیدات و اِعمال فضای شدید سرکوب از جانب دم و دستگاههای امنیتی و جاسوسی رژیم، در مقابل این تعرض گستاخانۀ حکومت اسلامی سرمایه داران، با گسترش اعتصاب و اعتراضاات خود به مقابله پرداخته اند.
از سوی دیگر امسال روز جهانی کارگر در ایران در شرایطی فرا می‌رسد که یک جنبش گسترده و وسیع انقلابی و سراسری با پیشتازی زنان درجریان است و کل حاکمیت رژیم اسلامی را هدف گرفته است. این جنبش که جرقۀ ان با قتل حکومتی "ژینا امینی" زده شد و اینک وارد هشتمین ماه خود شده است، انفجار خشم و نفرت فروخفتۀ بیش از چهار دهۀ کارگران و توده های مردم زحمتکش و ستمدیدۀ ایران از حکومت جمهوری اسلامی را نشان می دهد. از آنجا که رژیم ورشکستۀ اسلامی توانایی پاسخ‌گویی و برآورد خواست و مطالبات این جنبش انقلابی را ندارد، از مقابله با آن نیز زبون و درمانده بوده است. تداوم این جنبش توازن قوای اجتماعی را به نفع مبارزات کارگران و توده های مردم در دیگر جنبشهای اجتماعی نیز تغییر داده است. با وجود این از آنجا که کارگران به دلائل قابل درک هنوز نتوانسته اند به مثابه طبقۀ متحد و سازمانیافته به این جنبش بپیوندند، رژیم تا کنون امکان آنرا یافته حاکمیتش را سرپا نگهدارد. عدم حضور طبقۀ کارگر متشکل و سازمانیافته با اعتصابات سراسری یکی از ضعفهای اساسی این جنبش انقلابی در نیل به پیروزی می باشد.
امسال اول ماه مه روز جهانی کارگر در کردستان انقلابی را نیز در شرایطی گرامی می‌داریم که کارگران و فعالین و پیشروان سوسیالیست درون جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی با برخورداری از تجارب و سنتهای انقلابی چهار دهۀ گذشتۀ خود در برگزاری مراسم اول ماه مه، در تلاشند امسال هم روز رزم طبقاتی خود را در اَشکال گوناکون و به شیوۀ مناسب و در خیابان و میادین شهرها پیش ببرند. موضع گیری روشن طبقاتی کارگران کردستان در مراسمهای روز جهانی کارگر و حضور و مشارکت آنها در اعتراضات توده‌ای و اعتصابات کارگری در محل کار و زیست، با خواست و مطالبات مدون، بستر رشد جنبش سوسیالیستی در جامعۀ کردستان را فراهم آورده است. این واقعیت نقش و جایگاه طبقۀ کارگر متشکل و سازماندهی شده در جنبشهای توده‌ای و در تحولات سیاسی و مبارزات اجتماعی در کردستان را نیز برجسته کرده است. از این رو ما در کردستان شاهد شکل‌گیری و سازماندهی سریع کمیتەهای جوانان انقلابی محلات در جریان خیزش انقلابی و سراسری "ژینا" بودەایم که این خود به الگوی رزمندەای برای تشکل یابی در جنبش انقلابی در سایر نقاط ایران نیز تبدیل شد.
رفقا و فعالین کمونیست در کردستان!
بگذارید در مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر بار دیگر یاد آور شویم، در اوضاع بشدت متحول کنونی در ایران که حکومت جمهوری اسلامی بر اثر پیشروی و گسترش جنبش انقلابی و سراسری در سراشیبی سقوط قرار گرفته است، احزاب و جریانات ناسیونالیست و فدرالیست به تلاش افتاده اند در همکاری و همپیمانی با هم و با حمایت و پشتیبانی قدرتهای سرمایه داری، مسیر جنبش انقلابی را در جهت مصالح و منافع خود به بیراهه بکشانند و در این راه از قبول هیچ افتضاحی حتی هم پیمانی با جریانات ضد انقلابی ابایی نداشتەاند. در چنین شرایطی وظیفۀ سنگینی بر دوش ما قرار دارد. لازم است با تشکل و سازمانیابی خود و دخالت فعال در روند تحولات سیاسی برای گُذر از حکومت اسلامی، از منافع طبقاتی خود دفاع کنیم و به کسی اجازه ندهیم باردیگر حاصل رنج و کار و مبارزه و هزینه‌هایی کلانی که در چهار دهه گذشته از جان و مال و زندگی خود پرداخته ایم را به تاراج ببرند. در چنین شرایطی ترویج و اشاعۀ سیاست سوسیالیستی و آلترناتیو حکومت شورایی در کردستان بیش از هر زمانی از مقبولیت اجتماعی برخوردار شده و ضامن پیروزی و موفقیت جنبش انقلابی سراسری و حفظ حقوق و منافع طبقاتی ما در برخورداری از یک زندگی مرفه شایستۀ شأن انسان می باشد.
ما امضا کنندگان این اطلاعیه به مناسبت اول ماه مه روز و نماد همبستگی جهانی طبقۀ کارگر ضمن گرامی داشت یاد و خاطره همۀ کارگران و انسانهای مبارزی که در نبرد طبقاتی کارگران علیه نظام ستمگر سرمایه داری جانباختند، صمیمانه ترین شادباشهای خود را نثار تمامی کارگران می‌کنیم. در اول ماه مه خواهان آزادی همۀ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم. بر همبستگی و همگامی جنبش کارگری با دیگر جنبشهای رادیکال پافشاری می کنیم. ما کارگران و فعالین و پیشروان سوسیالیست جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی را به برگزاری اجتماعات بزرگ و متینگهای کارگری و هر شکل ممکن دیگر در گرامیداشت روز جهانی کارگر در شهرها فرا میخوانیم.
به امید محو و نابودی نظام ظالمانه سرمایه داری به دست پر توان طبقۀ کارگر و استقرار حاکمیت سوسیالیستی کارگران در سراسر جهان.
زنده باد اول ماه مه
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کمیته مرکزی کۆمەڵە - سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
کمیتە کردستان ‌حزب کمونیست کارگری - حکمتیست
فروردین ١٤٠٢
آوریل ٢٠٢٣