اطلاعیه نهاد های همبستگی: جایگاه دادگاه حمید نوری در کشور سوئد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

سردمداران نظام سرمایه داری اسلامی ایران از فردای روی کار آمدن خود تا به امروز جنایات پُرشماری آفریدند. مقابله با این جنایت ها امر یک فرد، یک گروه و حزب و سازمان و نهاد حقوق بشری نبوده و نیست بلکه این امرمردم داغدیده جامعه ما است که دربرابر کلیت این نظام سرمایه داری حاکم، با تمام توان ایستاده اند. محاکمه حمید نوری (عباسی ) در دادگاه سوئد را به صحنه افشای جنایات رژیم اسلامی سرمایه داری وپرده برداشتن ازهمکاری دولت های اروپایی با جمهوری اسلامی در ایران تبدیل کنیم! کارنامه سیستم سرمایه داری جمهوری اسلامی از فردای به قدرت رسیدن مملو از جنایات و کشتار است .

کشتار مردم کردستان؛ ترکمن صحرا ؛ خوزستان، در اوج خود به اعدام های وسیع در تابستان۶۰ و قتل عام های دسته جمعی سال ۶۷ رسید. زندانیان در بند ، در بیداگاههای سرمایه محاکمه چند دقیقه ایی شده و در خون خود در غلطیدند. جسدهای نیمه جانشان در گورهای دسته جمعی در خاوران ها و دیگر نقاط کشور دور از چشم خانواده هایشان و جامعه به خاک سپرده شدند. خاوران که بخشی از گورهای دست جمعی است، نمادى است يادآور كمونيسم و آروزهای تحقق نيافتۀ چندين نسل كه شجاعانه در برابر موج ارتجاعى سرمایه داری كه به لحاظ طبقاتى و تاريخى قوى تراز آنها بود به مبارزه برخاستند. اما در طول این سالها بازماندگان این کشتار، نیروهای سیاسی و مردم آزاده جامعه ایران از هر موقعیتی استفاده کرده تا با تجمع های اعتراضی خود این جنایات کاران را افشاء کنند، دادگاه حمید نوری، جنایتکاری که دستش به خون این اعدام ها و کشتار آلوده است تازه آغازی است برای محاکمه رئیسی آدمکش در " هیئت مرگ" که فرمان تمام این اعدامها را صادر نمود وکل دستگاه جانیان نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی که این نسل کشی را پایانی میدانست بر خاتمه انقلاب و دستاوردهایش. اعتراض امروز نیروهای چپ و آزادیخواه به دادگاه حمید نوری در واقع افشای جنایات بیش از چهل سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی است که فقر و فلاکت و نابرابری و تبعیض، زندان و شکنجه را بر اکثریت جامعه تحمیل نموده است. افشای جنایات خاوران و تخریب خاوران است. تخریب خاک و آجری که منعکس کننده اندیشه ها و ایده های کمونیستی و مترقی است. ایده هایی اگر ادامه می یافت با مبارزه انقلابی ریشه های ارتجاع اسلامی و جهالت سرمایه را ریشه کن می نمود. نظامی که جنایت کوی دانشگاه را بوجود آورد. حاکمیت خونریزی که در اعتراضات خرداد۸۸ و در خیزش دی ۹۶ و در آبان ۹۸ در مقطعی با پرتاب موشک بسوی هواپیمای اکراینی جنایتاتی دیگری آفرید و درفضای مختنق امروز درخیابان های سراوان و خوزستان سال ۱۴۰۰ ازخود رد خونینی بجا گذاشتند، همه و همه اینها ابعاد جنایت های آفریده این نظام بر کارگران و توده های ستم کشیدها بوده است. اما دادخواهی جنایات نظام استثمارگر جمهوری اسلامی، پاسخ خود را در اعتصابات کارگران نفت، نیشکر هفت تپه که لغو اعدام را به عنوان یک خواسته در اعتصاب خود در خیابانها فریاد زدند، در دیگر بخشهای کارگری که به اعتصابات اخیر پیوسته اند، در خیزش توده ایی خوزستان و دیگر شهرهای ایران که خواهان سرنگونی رژیم شدند، در اعتراض مستمر بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه ایران که ناقوس مرگ جمهوری اسلامی را زده اند، خواهد گرفت و نه در دادگاه جاری حمید نوری در سوئد. ما نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران - خارج از کشور، فریاد می زنیم: دادگاه حمید نوری (عباسی) در استکهلم ؛ به عینه به مثابه دادگاه محاکمه کل نظام اسلامی ایران باید پنداشته شود تا افکار عمومی جهانی در یابند امثال حمید نوری ها، و ابراهیم رئیسی ها تبلور" جنایت علیه بشریت" اند ودولت های سرمایه داری اروپایی بخاطر منافع مشترک طبقاتی آگاهانه چشم بر این جنایات بسته اند.اعتراض و افشای جمهوری اسلامی و عاملین این جنایات توسط نیروهای انقلابی چپ و آزادیخواه باید دولت سوئد و کیفر خواست دادستان سوئد را به چالش کشیده که حقایق موجود در مورد جنایات جمهوری اسلامی و دادگاه جنایتکاری همچو حمید نوری را قربانی منافع زدو بند سیاسی و منافع دو دولت سوئد و ایران ننمایند. و کیفر خواست دادستان سوئد در تنگنای دشواری قوانین حقوقی کشور، نباید عاملین دو کشتار دهه شصت و سایر جنایات این نظام جهنمی را نادیده انگارند. ما خود را پژواک میلیون ها تن از مادران - پدران - همسران و فرزندان مبارز و معترض به جنایات جمهوری اسلامی میدانیم که با توجه به تنگناهای سیاسی و امنیتی حاکم بر ایران ، نمی توانند ناظر برپایی دادگاه عباسی در سوئد باشند.
ما فعالان نهاد ها، تلاش مان این خواهد بود که محاکمه حمید نوری ( عباسی) را به محاکمه کل نظام اسلامی سرمایه داری ایران و شرکای هم طبقه اشان در اروپا تبدیل کنیم و جایگاه فرزندان آرمان خواه و به خاک خفته خاوران های ایران ، یعنی هم نسلان خویش، نیروهای چپ و سوسیالیست، هزاران زندانی سیاسی جان به در برده از کشتارهای سراسری زنان و مردان آزادی خواه، انقلابی و کمونیست در دادگاه سوئد، نام آنها، آرمانخواهی شان در تنگنای قوانین قضایی سوئد قرار نگیرد و از یاد ها نرود!
سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج کشور
آگوست ۲۰۲۱