ناصر بابامیری: چرخه جنایت رژیم چقدر تراژیک میچرخد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 سحرگاه امروز 29 اردیبهشت 1402عزیزانمان سعید یعقوبی، صالح میر هاشمی و مجیدکاظمی سه گروگان خیزش انقلابی موسوم به " متهمان خانه اصفهان!" از سوی جلادان رژیم ایران به دار آویخته شدند! مردم مبارز اصفهان و سایر نقاط ایران جهت نجات آنها تلاش زیادی کردند تا عزیزانشان را از مرگ نجات دهند، اما نهایت رژیم که بقای ننگینش به کشتار بند است، حق حیات را از آنان گرفت! این رژیم متوحش کماکان چرخه جنایت و کشتارش میچرخد، مگر با گشودن درب زندانها و برداشتن دیوار زندانها از سوی مردم متوقف گردد و این روز را جامعه ایران دیر یا زود باید تجربه کند.

دیروز سازمان "حقوق بشر" اعلام کرده بود, تنها امروز 28 اردیبهشت 12 نفر در ایران اعدام شدند! دیروز اعتراض مردم در شهر جونقان اصفهان علیه کشتار و نظم موجود چنان وسیع بود، رژیم وحشتزده علیه آن قشون نظامی کشید و به صف خروشان آنها با شلیک گلوله و گاز اشک آور حمله ور گشت. مردم میدانند این ماشین کشتار هر روز درب خانه هایشان ایستاده و باید یکبار دیگر خود را سازماندهی کنند تا قدرتمندتر از خیزشهای پیش به مصاف در هم کوبیدن رژیم بروند! و جامعه میداند چنین تجربه ای در گرو قهر انقلابی است که رژیم را یکبار و برای همیشه به زانو در آورد! جامعه وقتی در خیزش انقلابی شهریور شعار سر داد :"بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقلاب" داشت پیام تدارک انقلاب را میداد! داشت با صدای رسا میگفت: پیش بسوی تدارک انقلاب جهت یکسره کردن کار این رژیم متوحش! کمااینکه خیزشها تا به امروز نیز از نظر جامعه پیش زمینه تدارک انقلاب قهر آمیزست. این اعدامها چنگ و دندان نشان دادن به جامعه و بویژه اعتصابات و اعتراضات وسیع هر روزه کارگران و سایر اقشار فرودست جامعه است که رژیم هیچ راهی برای خلاصی از آن سراغ ندارد! جامعه ایران و مردم اصفهان امروز سه پاره تن خود را از دست دادند، اما بجای در سوگ آنها نشستن، مصمصم تر از همیشه در کنار خانواده جانباختگان خواهد ایستاد و با گسترش و تعمیق دادن مبارزات خویش تا به زیر کشیدن انقلابی این رژیم از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهد بود!
زنده باد انقلاب 19.05.2023