سلام زیجی:  رضا پهلوی از کمپین”من وکالت میدهم”تا جرائم قابل پیگرد، و نقش ضد انقلابی در دو حکومت بورژوا- سلطنتی- اسلامی!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در کنار”وکالت”دادن لیستی از هنرپیشه ها، خوانندگان قدیم درباری، ورشکستگان سیاسی و شونیست به رضاپهلوی، لازم میدانیم به بخشی از جرائم قابل پیگرد و همچنین به گوشه های از نقش منفی و ضد انقلابی رضا پهلوی که در هر دو نظام سلطنتی و اسلامی مرتکب شده و ایفا نموده اند،که در واقع میبایست تا بحال محاکمه میشد نه به او سمت و اعتبار هرگز نداشته مبنی بر “وکالت دادن” به او داده شود،بطوراختصار بر میشماریم و امیدوار هستیم وسیعا این نوشته در دسترس جامعه قرار بگیرد:

۱- خروج کردن(دزدیدن)صدها میلیون دولار پول و طلا و … از ثروت و اموال کارگران و مردم زحمتکش و گرسنه و بیکار هنگام فرار در سال ۵۷ (اقرار ویدوئی رضا پهلوی)
۲- تائید مستقیم و غیر مستقیم کلیه جنایتهای صورت گرفته دوران جنایتکاری پدرش، سوگند خوردن او به منظور تداوم همان نظام فاسد و مستبد شاهنشاهی ضد کارگری و ضد آزادی و متعهد به مذهب ارتجاعی اسلام شیعه…
۳-اعلام آمادگی به منظور شرکت در جنگ ضد مردمی ایران و عراق و پیوستن او به مثابه “خلبان” جمهوری اسلامی فاشیست در دهه ۶۰ شمسی.
۴-داشتن رابطه حسنه با قاسم سلیمانی ‌ -قهرمان نامیدن آن تروریست شناخته شده هنگام مرگش به دست نظامیان امریکا- تداوم رابطه نزدیک با سران سپاه پاسداران تروریست در طول حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی و همراهی کردن با نیروی سرکوبگر. او تا یک هفته پیش حتی خواهان قرار دادن نام سپاه در لیست تروریسم نبود و مانند هرفرد دیگری لازم است به جرم رابطه داشتن با تروریستها محاکمه و مجازات شود!
)به گفتگوها ی خود رضا در این موارد رجوع شود(
۵-رضا خواهان حفظ کامل ارتش و زندان و نیروهای اطلاعاتی و سرکوب در دوره “گذار”پس از جمهوری اسلامی و شریک کردن بخشی از عوامل درون جمهوری اسلامی آدمکش در قدرت خیالی خود است. ا ین رویکرد به معنی دفاع و شریک شدن در سیستم سرکوب و اعدام و خشونت سازمانیافته جاری میباشد!
۶-با خشونت نامیدن “انقلاب” علیه جمهوری اسلامی! و با طرح فریبکارانه “اصلاحات”و “رفراندوم” و “مبارزه خشونت پرهیز” درکنار جناحهای درونی رژیم اسلامی عملا مانع سرنگونی تا کنونی جمهوری اسلامی شده است. رضا و سلطنت طلبان و دولتهای حامی شان در بقای تاکنونی جمهوری فاشیسم اسلامی دست داشته اند و مسئول مسقیم بخشی از جنایت های صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی است!
۷-اما اکنون با ریاکاری و دروغ بااسم دروغین “انقلاب مهسا” و “انقلاب زن زندگی آزادی” از خون ریختن صدها دختر و‌ پسر مبارزه علیه جمهوری اسلامی سو استفاده میکنند. در سایه این خونریزی و اعدامها، با خیال خود ‌ و با فرض گرفتن تداوم ضعف ‌ و پراکندگی ما کارگران و سوسیالیستها و زحمتکشان اکثر جمعیت کشور، در صدد تدارک بازگرداندن همان نظام فاسد شاهنشاهی و سیستم سرمایه داری افسارگسیخته در قالب دیگری بر آمده اند. در این مسیر یک مشت شعبان بی مخ پرچم شیروخورشید بدست را در خارج کشور به شیوه بسیجی های رژیم اسلامی سازمان داده اند، و با همان پول دزدیده شده دوران پدری و سود کلان حاصله از آن، تعداد زیادی از مدیای فارسی زبان در خارج و عناصری در داخل و خارج را خریده اند.
۸-رضا پهلوی در مسیر روئیای”خمینی دیده شده در ماه” گام بر میدارد، و با توسل به همان دول غربی دوران خمینی جلاد در پوشش مردم فریب” انقلاب ملی” و “اتحاد ملی” در صدد تحقق الگوی چلبی های ارتجاع ملیگرایان ورژن ایرانی هستند. این یعنی کلاه گذاشتن بر سر مردم. یعنی “خیانت”به کشور و خونهای ریخته شده! از این منظر نیز او یک مجرم و کلاهبردار سیاسی است!
۹-رضا پهلوی در سایه اختناق اعمال شده توسط جمهوری اسلامی و پروپاگنده ی که خود او آنرا در خارج کشورسازمان داده است، در اوج حماقت بیمار گونه کمپینی را‌ در جهت اهدایی سمت خودگماردگی “وکالت”دادن به خود راه انداخته است! او‌به جرم بازی با سرنوشت جامعه ی به گروه گرفته شده توسط جمهوری اسلامی،و به جرم سواستفاده از امکانات مالی دزدیده شده مردم در ایران ، به جرم اجرا نکردن همان دروغ “انتخابات” و به جرم پولهای دزدیده شده که اکنون چنین امکاناتی را برای او فراهم کرده است ، لازم است نه تنها ترد شود که به عنوان یک فرد مجرم تلقی گردد!
۱۰-رضا پهلوی به مذهب شیعه و سیستم نر سالاری و‌تداوم سرمایه داری ضد کارگری در ایران بسیار باورمند است! مانند پدرش و سیستم سلطنتی هرگز به برابری زن‌و‌مرد‌ و آزادی کارگران و تحزب سوسیالیستی آنان قائل نبوده و‌ نیست. او از آنجا که به “تمامیت ارضی” ایران باورمند است مانند سیستم پدرش به حق برابر شهروندی و رفع ستم ملی در ایران هیچ اعتقادی ندارد و در این باره آشکارا عوامفریبی میکند!
او‌ و‌ جنبش شونیستی-بورژوا و نرسالار پرست شان برای “شاه”شدن مادر و همسر خودش نیز نه ارزش و حقی قائل است و نه برای دیگران در جامعه ایران !
او مانند خود جمهوری اسلامی در این زمینه ها سیاست میکند. باید نه تنها ترد شود که به جرم اعتقاد به “ژن” برتری طلبی سیستم نرسالاری فاشیست ایرانیگری ‌ و فریب افکار عمومی مجرم‌ و راسیست شناخته شود!
۱۱- رضا پهلوی و خاندان دزد و فاسد پهلوی از نظر مالی اکنون نیز مانند مقامات جمهوری دزد و فاسد اسلامی نا شفاف و بدور از چشم جامعه عمل میکنند! فقط رعیت های عقب مانده “مدرن” زن و‌مرد به چنین عناصر فاسدی میتواند “رای اعتماد” و ” وکالت”بدهد، و او را “شاه” خود بدانند! نه دها میلیون انسان مبارز و شرافتمند و‌متمدن مقیم ایران.
شاه پرستی و بازگشت به دوران ماقبل تاریخ تمدن بشری شرم است برای ما در جامعه ایران، همچنانکه وجود انگلی مانند جمهوری اسلامی نیز برای ما مایه شرم ‌و‌ ننگ بود و هست!
اما رضا ربع پهلوی زیاد زور نزن! تو و بازماندگان نظام فاسد تو را نیز با جمهوی اسلامی به درون سطل اشغالدانی سرکوچه خواهیم انداخت!
۱۲-…
کارگران‌مبارز‌،
مردم آزدیخواه و سرکوب شده تحت حاکمیت دو نظام جنایتکار ایران !
اکنون شما ‌‌و همه ما در آستانه یک آزمایش تاریخی سرنوشت ساز قرار گرفته ایم !
۱-انتخاب مسیر رزم انقلابی برای تحقق یک جامعه شورایی و سوسیالیستی؟
۲-یا تداوم و‌تکرار بربریت سرمایه دارای در قالب خامنه ای و جمهوری اسلامی مستبد و جنایتکار،‌ رضا ربع پهلوی و سلطنت طلبان مستبد و حقه باز و فاسدی که همواره بر فراموشی تاریخی بخشی از شما سرمایه گذاری کرده اند؟
تنها این دو آلترناتیو و این دو آینده در انتظار ما قرار دارد!
نه به شریعت اسلام و جمهوری اسلامی!
نه به نظام سلطنتی و شونیسم ایرانی
زنده باد حکومت شورائی!
زنده باد سوسیالیسم!
۳۰ دی ۱۴۰۱
۲۰- ۱-۲۰۲۳