ماشین اعدامتان را در هم می شکنیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مار زخمی حاکمیت، سرش را به در و دیوار می کوبد که شاید راه نجاتی برای خود بیابد. ماشین اعدام جمهوری اسلامی اسرای ما را دست بسته و بدون حق دفاع از خود، برای ترساندن و متوقف کردن قطار جنبش انقلابی به کار انداخته است؛ ذهی خیال باطل... ما قبلا هم گفتیم که قطار این جنبش تا پیروزی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری اسلامی در ایران میل به توقف ندارد.جمهوری اسلامی با قتل سیستماتیک و سازماندهی شده دستگیر شده گان، با به رگبار بستن معترضین خیابان، با یورش شبانه به منزل مردم، با آدم ربایی و دزدیدن زخمی ها و جنازه های همسنگرانمان، با تهدید و ارعاب دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و کارگران، با انواع ترفند و رفتار شنیع غیر انسانی دیگر فقط آب در هاون می کوبد و حتی نتوانسته به صفوف مزدوران خودش هم روحیه بدهد، چه برسد به ترساندن مردم.

اعدام "محسن لشکری" و صدور حکم اعدام، مفسد فی الارض و محاربه به دستگیر شده ها، اوج استیصال و نا امیدی حکومتی است که عینا میبیند که هر یک نفر کشته شود، ده ها و هزاران نفر جایش را می گیرد. تجمع مردم انقلابی در همدردی و همبستگی با خانواده هومن عبدالهی، اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد قم در ورود "قاضی زاده هاشمی" به این دانشگاه و سردادن شعارهایی از قبیل "سیستم فاسد و مهمان قاتل نمی خوایم، تجمع اعتراضی دانشگاه رسام کرج، اتحاد و همبستگی مردم سنندج در جلوگیری از پلمپ مغازه های اعتصابی، تجمعات مکرر چند شب گذشته در کرمانشاه، زاهدان، تهران، سنندج، سقز، کرج، اراک و دیگر شهرها، همبستگی سراسری و ارسال بسته های دارویی به شهرهای کردستان از جمله جوانرود و مهاباد و همچنین برگزاری باشکوه مراسمات خاک سپاری و چهلم جانباختگان که خود به مرکز همبستگی و اتحاد مردمی و انزجار از حاکمیت اسلامی بدل شده است، چنان ترس در دل مزدوران رژیم انداخته که تلاش می کنند با دفن شبانه جانباختگان، یورش به این مراسمات و بستن راه های ورودی به قبرستانها از تجمع مردم جلوگیری کنند.
اعدام قتل عمد دولتیست. اعدام آخرین خاکریز حاکمیت است که پشتش سنگر گرفته، اما خاکریزی از حباب!
ما طی هشتاد روز گذشته نشان دادیم که برای رسیدن به آزادی و برابری، برای به زیر کشیدن حاکمیت سرمایه داری و برای بنیاد نهادن دنیایی آزاد و برابر، ترسهایمان را همراه با زنجیرهایمان به دور انداخته ایم.
ما ماشین کشتار شما، ماشین اعدام و شکنجه شما را، نهادهای صدور و اجرای احکام قرون وسطایی شما را در هم می شکنیم.
ما ایستاده ایم تا پایان و این را قسم می خوریم به خون یاران!
سرکوب و تهدید و زندان دیگر اثر ندارد. اسرای ما را آزاد کنید، دستگاه قتلعام و اعدام خود را متوقف کنید و بابت اعدام محسن لشکری و دیگر خون های ریخته شده هر چه زودتر از مردم ایران معذرت خواهی کنید. این خواست فوری ماست.

زنده با آزادی، زنده باد برابری، زنده باد دنیایی عاری از قتل و خشونت و اعدام
جوانان انقلابی محلات سنندج
۱۹ آذر ۱۴۰۱

#کردستان
#جمهوری_کشتار #علیه_سکوت
#کمیته_جوانان_انقلابی_محلات_سنندج
#جامس
#علیه_وضعیت_موجود
#آزادی_برابری
#آزادی_برابری_حکومت_کارگری
تلگرام سنندج:
https://t.me/sanandajmashora
تلگرام کردستان:
@ShorayEnghlabyMahalay
اینستاگرام:
https://instagram.com/mahalatsanandaj