اطلاعیه پشتیبانی تشکلها و گروههای دانشجویی از مبارزات مردم ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعیه پشتیبانی تشکلها و گروههای دانشجویی از مبارزات مردم ایران و جنبش زن – زندگی- ازادی و منشور مطالبات حداقلی.... لیست شماره 3 حمایت از منشور مطالبات حداقلی: ما، تشکلها و گروههای دانشجویی دانمارک از مردم ایران و جنبش زن- زندگی – آزادی در ایران حمایت میکنیم. ما همچنین حمایت خود را از این منشور مشترک و مطالبات حداقلی طرح شده درآن که از طرف 20 تشکل کارگری، زنان و دانشجویی ایران در 15 فوریه 2023 منتشر شده است، اعلام میکنیم.

We, Danish student organizations, support the Iranian people and the Woman-Life-Freedom movement in Iran, and we support the joint charter and the minimum requirements stated in the charter sent out by twenty Iranian and autonomous labor-, women rights- and student organizations on 15 February 2023.
The statement of support is signed by:
• Danske Studerendes Fællesråd / Danish Students' Council (DSF)
• شورای سراسری دانشجویان دانمارک
• NASIM - Netværk af Akademikere, Studerende og Interesserede i Mellemøsten / Network of Academics, Students and those Interested in the Middle East
• نسیم- شبکه ای آکادمیکها، دانشجویان و علاقه مندان به مسائل خاورمیانه
• DM Studerende / DM Students
• دانشجویان عضو اتحادیه آکادمیکها
• IDA STEM Students
• دانشجویان رشته مهندسی فیزیک و ....
• Studenterrådet ved Københavns Universitet / Student Council of Copenhagen University
• شورای دانشجویان دانشگاه کپنهاک
• Studenterrådet ved Roskilde Universitet / Student Council of Roskilde University
• شورای دانشجویان دانشگاه روسکیلده
• ITU Student Council
• شورای دانشجویان رشته آی تی
• HUMrådet på Københavns Universitet / HUMCouncil of Copenhagen University
• شورای دانشجویان رشته علوم انسانی کپنهاک
• Historisk Fagråd, Københavns Universitet / The Student Union for the department of History, Copenhagen University
• شورای دانشجویان رشته تاریخ از دانشگاه کپنهاک
• Anarkistiske Studerende på KU, RUC og AU / Anarchist Student's Union at the University of Copenhagen, Roskilde University and Aarhus University
• دانشجویان آنارشیست از دانشگاههای کپنهاک – روسکیلده و شهر ارهوس
• SAXO’s Fælles Fagråd / SAXO’s joint council
• شورای دانشجویان رشته باستان شناسی
• Enhedslistens Uddannelsespolitiske Udvalg / The Educational Policy Group of the Red-Green Alliance
• کمیته آموزش و پرووزش ( مربوط به مسائل تحصیلی) از حزب چپ متحد