ریزش های درونی رژیم و سلطنت طلبان - گفتگو با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

0:02 / 30:09


ریزش های درونی رژیم و سلطنت طلبان - گفتگو با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

https://youtu.be/ieWK-wmNIlg

 

ویدئوهای دیگر