نوروز 1403 و قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس در غزه-آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

 

0:07 / 29:43


نوروز 1403 و قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس در غزه-آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست (خط رسمی)

Radio Neena

 

ویدئوهای دیگر