بیانیه شماره ۶ سه حزب کمونیست کارگری-حمله به رفح! آخرین میخ بر تابوت صهیونیسم و شرکای جهانی‌اش

 

بیانیه شماره ۶ سه حزب کمونیست کارگری-حمله به رفح! آخرین میخ بر تابوت صهیونیسم و شرکای جهانی‌اش

ویدئوهای دیگر