انتخابات رئیس جمهوری وشکست مفتضحانه رژیم! خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)