ابراهیم علیزاده: سیاست جمهوری اسلامی این است که در فضای شهرهای کردنشین ایران حکومت نظامی برقرار کند