.
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 15 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 16 فروردين 1398 ساعت 02:12

کورش مدرسی: کمونیست ها و انقلاب

کمونیست ها و انقلاب: منشویسم، بلشویسم، لنینیسم و حکمت

مقدمه کمونیست ماهانه: مبحثی که از نظر شما میگذرد متن کتبی سخنرای کورش مدرسی در انجمن مارکس- حکمت در سال ١٣٨٤ (٢٠٠٥) است. کورش مدرسی در این بحث به مسائل و متد برخورد کمونیستها به انقلاب و اهدافی که دنبال میکنند، مبنای آنها در تعیین تاکتیک، رابطه و نگاه آنها به انقلابات همگانی و چگونگی استفاده و تعیین تاکتیک در برخود به آنها در خدمت انقلاب کارگری خواهد پرداخت. در این نوشته همزمان به برخورد مارکس، انگلس، لنین و منصور حکمت به پدیده انقلاب و برخورد کمونیستها به آن و به تجربه انقلابات گذشته و متد آنها در برخورد به آن اشاره خواهد شد. این مبحث و سوالاتی که نویسنده از دیدگاه مارکسیستی تلاش میکند به آن جواب دهد، امروز نیز و خصوصا در دوره اخیر و در دل تحولات یکی دو سال گذشته بار دیگر بطور جدی روی میز همه احزاب سیاسی جدی قرار گرفته است و کمونیستها بدون درک روشن از این مسئله و رابطه خود با این تحولات و برخودر خود به انواع انقلابات و متد درست در تعیین تاکتیک و سیاست به دنباله رو اتفاقات تبدیل خواهند شد. ما این نوشته را در کمونیست منتشر میکنیم و توجه همه کمونیستها و فعالین کمونیست طبقه کارگر را به آن جلب میکنیم.

http://hekmatist.com/2019/komonist-238-komonistha-va-enqlab-Koorosh-Modaresi.html

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت