.
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 20:22

سلام زیجی: ملزومات اولیه سیاسی-عملی جنبش ما برای سرنگونی رژیم کدامند؟

توضیح نشریه سوسیالیسم امروز: این مقاله بخشی از یک مطلب جامعتری است که پیشتر تحت عنوان "ملزومات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی، ما برای یک جامعه آزاد، برابر، مرفه و سوسیالیستی مبارزه  می کنیم!" در همین نشریه  و دیگر رسانه ها منتشر شده بود. باز تکثیر بخش جمعبندی و آخر آن مقاله  را بنا به تحولاتی که در پیشرو داریم و به ویژه به هدف جلب توجه جدی کارگران و نیروهای انقلابی و سوسیالیست و صف آزادیخواهانه ی که با واقعیتهای سرسخت تحولات سیاسی جاری و روند سرنگونی جمهوری اسلامی آشنای دارند، و به جای شانه بالا انداختن یا شعار دادنهای"رادیکال" و "مردمی" میخواهند در میدان واقعی نبرد طبقاتی پیروزی را از آن خود به مثابه جنبش کارگری، جنبش آزادیخواهی زنان و جوانان و اکثریت جامعه سرکوب شده دست دو نظام استبدادی و ضد آزادیخواهانه پادشاهی و اسلامی نمایند، مجددا اقدام به انتشار آن کرده ایم.

اگر قریب به یکسال پیش بیان حقایق زیر، که  بخشا محصول جمبعندی ابژکتیو تجارب چهل سال گذشته و ناکامیهای قیام ٥٧ و غیره میباشد، برای برخی دشواربوده، بنظر میرسد واقعیت سیر رویدادهای چند ماه اخیر در ایران و بیرون ایران نه تنها پذیرش ضمنی آن حقایقها، که ضرورت تامل و تلاش مسئولانه تر و بعضا ایجاد برخی تعدیل و تغییر  در سیاستهای خود در جهت همسوئی با آن واقعیتها و سیاستها ی اعلام شده ما  از طرف برخی از فعالین و نیروها صورت گرفته باشد. اکنون بیشترامیدوارهستیم آنهای که فراتر از شعار و آرزوهای خوش، اوضاع جاری را واقعبینانه تر میبینند و سیر پیروزی آزادی و کارگر و سوسیالیسم خواهی و آینده سرنوشت یک طبقه و جامعه بزرگ و مهم را در میان این همه مخاطرات و گرگهای که برایش در کمین نشته اند،  سخت تر، پیچیده تر و مستلزم آمادگیهای سیاسی، سازمانی، جنبشی و اقدامات عملی به مراتب متفاوتر، گسترده تر، و فراتر از چند شعار سطحی و هیاهو حول "قیام مردم"، "انقلاب شد"، "سرنگون میشود" و غیره ارزیابی نمایند.

در اینجا ضمن فراخوان مجدد  برای اقدام گسترده و بعضا مشترک درتدارک جدی این ملزومات و نیازمندیهای فوری جنبشمان، همچنانکه که پیشتر نیز از جانب حزب اعلام شده بود، یاد آوری میکنیم که حزب سوسیالیست انقلابی ایران در این زمینه ها با هر فعال کارگری وسیاسی و جریانی، در داخل و خارج کشور، که بخواهند با این روند مسئولانه رفتار نمایند و منافع جنبش و طبقه را بر هر چیزی ارجحیت دهند، مصمم باشند در تحقق  آزادی و برابری و سوسیالیسم،  آماده هر سطحی از همکاری و همفکری جدی است.

ملزومات اولیه سیاسی-عملی جنبش ما برای سرنگونی رژیم

"...ما کارگران و جریان سوسیالیستی واقع بین برای پایان دادن به این وضعیت، در کنار بررسی ابژکتیو کمونیستی اوضاع و تحولات،  به منظور تغییر تناسب قوای نابرابر کنونی و تدارک سیاسی-  عملی  ملزومات سرنگونی رژیم اسلام و نظام حاکم سرمایه داری در ایران، اعلام می کنیم که لازم است سیاست و استراتژی و تاکتیک و سنت مبازارتی جدید و بهتری را در راس مبارزه  انقلابی خود قرار دهیم. شروع یک مبارزه رادیکال سیاسی، کارگری، و آزادیخوانه متحد و توسل به مبارزه ملیتانت و قهر آمیزعلیه کل بساط جمهوری اسلامی و طبقه حاکمه را تنها راه پیروزی  خود می دانیم. جنگ نهائی سیاسی و نظامی را علیه این رژیم  باید شروع کرد و جامعه را به طرف سرنگونی کلیت این نظام فاشیستی به تحرک در آورد.

باید اکیدا به این مهم توجه داشت که جمهورى اسلامى برعکس رژيم سلطنت، نظامی نیست که  به آسانی ذوب بشود. حتى در صورت سرنگونى رژيم چندين جريان مذهبى و فالانژ مسلح و تروريست و ضد جامعه از آن باقى ميمانند که در سطح کل منطقه موجوديت دارند و براى اعاده قدرت جريان اسلامى و ادامه کار تروریستی در هر بخشى از کشور که زورشان برسد تلاش ميکنند. اگر به اين تصوير فالانژهاى اپوزيسيون، اعم از اسلامى و آريايى را اضافه کنيم، اگر نیروهای سناریو سیاهی موجود و ذخیره شده اسلامی و قومی کنونی، که در انتظار تق و توقی بسر میبرنند به این روند اضافه کنیم، اگر به مخاطرات واقعی سناریو سیاه در منطقه که می تواند به ایران نیز سرایت پیدا کند، توجه داشته باشیم، تصویر به مراتب ابژکتیو تری ازروند  تحولات سیاسی  و ضرورت تدارک ابزارهای لازم سرنگونی رژیم اسلامی را خواهیم داشت. سرنگونی که به نفع ما تمام شود، نه هر شکلی از سرنگونی!

 همچنین دردوره ای که متاسفانه علیرغم  وجود پتانسیل عظیم مبارزاتی در جنبش کارگری و کمونیستی، و سی و هشت سال مبارزه بی وقفه در سایه حاکمیت اسلامی، جنبش ما هنوز  فاقد تحزب واقعی و کمونیستی و تشکل مستحکم و قدرتمند توده ای خود است. هنوز ملزومات و آمادگی لازم برای ایفائ نقش تعین کننده در به ثمر رساندن یک انقلاب کارگری و آزادیخواهانه و کسب قدرت سیاسی نداریم. در نتیجه با دیدن همه این واقعیتها است که  میتوان  با آمادگی  و درایت واتخاذ سیاست واقع بینانه تری برای تدارک یک مبارزه انقلابی  گام برداشت و بر روند سرنگونی جمهوری اسلامی و مخاطراتی که در پی دارد برخورد دقیقتری نمود. نادیده گرفتن این واقعیتها به عدم تلاش جدی برای پیروزی کارگر و زن و جوان و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی بر جمهوری اسلامی و بقیه نیروهای ارتجاعی دیگر منجر خواهد شد. بنظر من پیروزی ما در گرو تامین یک مجموعه اقدامات و فراهم کردن فوری ملزومات اساسی برای کسب پیروزی است. اگر متحدانه برای این مهم تلاش نمائیم و در این پروسه مبارزاتی جدی بوده و تعجیل داشته باشیم، تحقق آنها با توجه به نیازها، خواستها و زمینهای گسترده مبارزاتی و اجتماعی در یک پروسه  مشخص  زمانی بسیار ممکن است. اهم این ملزومات عبارتند از: ١- مخاطرات سناریو سیاه  را با قدرت و صلابت سیاسی و اجتماعی رفع کرد.

٢-  ضروری است که جنبشهای اجتماعی رادیکال کارگری، زنان و جوانان و رهبران آنها در قامت صاحب جامعه ظاهر شده و با ایجاد فوری تشکلهای توده ای مستقل از دولت به عنوان ابزارهای نبرد سیاسی و طبقاتی خلا بزرگ کنونی را رفع کرد.

٣- رهبران وفعالین جنبش کارگری و کمونیستی بیش از پیش ضروری است از گذشته درس بگیرند. بر ایجاد تحزب و صف مستقل وسوسیالیستی جنبش خودمان بیش از پیش پای فشاری کنیم. شعار "همه با هم" ترفند صف بورژوازها و ارتجاع علیه جنبش ما است.

٤- علیه هر شکلی از نفرت قومی و مذهبی و هر جریانی که با پرچم قومی و مذهبی از جمله از نوع فریبنده و ارتجاعی مذهبی،(اعم از شیعه یا سنی)، یا پرچم و اهداف ویرانگردیگر"ملی"،"فدرالی"،"مشروطه" یا پادشاهی" خود را تعریف کرده  قاطعانه مقابله کنیم. علیه هر شکلی از دخالت هیت حاکمه امریکا و غرب  و اقدامات ضد انسانی آنها، اعم از تحریم اقتصادی یا اقدام نظامی باید با قدرت مقابله کرد.

٥- تحزب کمونیستی کارگران و فعالین جنبشهای آزادیخواهی از نظر من حلقه کلیدی در روند سرنگونی جمهوری اسلامی و دست یابی به آزادی و سوسیالیسم است. در همین راستا، تامین رهبری کمونیستی وهژمونی سوسیالیستی در صحنه مبارزه سیاسی و طبقاتی ایران شرط اول به پیروزی رساندن روند سرنگونی جمهوری اسلامی با کمترین مخاطره و همچنین تنها پرچمی است که ایران بعداز جمهوری اسلامی  مصادف خواهد شد با یک جامعه ای آزاد، برابر و مرفه و مدرن. در این راستا جنبش  ما به احزاب سیاسی انقلابی و "حزب رهبر و سازمانده" نیاز مبرم دارد.

٦-سازماندهی میلیس مسلح توده ای در محل  کار و زیست به عنوان ارکان ارتش سرخ آزادی و بازوی مسلح کارگران برای دفاع از آزادیهای سیاسی و امنیت اجتماعی و مقابله با عوامل جمهوری اسلامی و نیروهای سناریو سیاهی از مبرمیت بسیار زیادی برخوردار است.

٧- واقعیت این است که جمهوری اسلامی را صرفا با اعتراضات پراکنده و یا از کانال مبارزه "مدنی"، "حقوق بشری"، پروپاگاند میدیائی" و یا کار "آگاهگرانه" و مردم را در صف انتظار کشمکش های درونی رژیم نگاهداشتن و هر چهار سال یکبار به جدال "انتخاباتی"امیدوار نمودن را نمیتوان  تضعیف کرد و به زیر کشید. این روند روند تضعیف خود ما بوده و هست. جمهوری اسلامی را فقط با زور، زور اعتراض واعتصاب یکدست و گسترده کارگری و توده ای، همراه  و همزمان با قیام مسلحانه توده ای گسترده  که متکی است به هدف و نقشه روشن کمونیستی و آزادیخواهانه میتوان از سر راه بر داشت.

٨- همچنانکه تاکید شد، به منظور به سرآنجام رساندن مبارزه ٣٨ ساله طبقه کارگر، زنان و جوانان مترقی و سوسیالیست و برای دست یابی به سرنگونی انقلابی جمهوری جنایتکار اسلامی و ساختن یک جامعه آزاد و برابر و مرفه نیازمند فوری ایجاد احزاب  سیاسی و سوسیالیستی انقلابی متعلق به این مبارزه و افق و استراتژی هستیم!

٩-کسب حمایت بین الملی نیروهای کمونیست ، کارگری و افکار عمومی مترقی جهان به منظور مبرمیت سرنگونی جمهوری اسلامی ، حمایت از مبارزه ما، و تاکید بر عدم دخالت موذیانه دولتهای غربی علیه مبارزه آزادیخواهانه، سوسیالیستی، کارگری یک وظیفه مبرم و یکی از ملزومات  تسریع کننده در امر سرنگونی جمهوری اسلامی است.

١٠-...

بدین ترتیب سرنگونی جمهوری اسلامی، سرنگونی که منجر به تکرار تاریخ تلخ دوره سال ٥٧ نباشد، نوعی ازسرنگونی که در آن آزادی، برابری، کارگر، زن، جوان، انسانیت و سوسیالیسم پیروز گردد مستلزم تامین آن حداقلی است که مختصرا  اشاره کردم.

ما سرنگونی رژیم چنچی نمی خواهیم، ما سیستم قومی و فدرالی نمی خواهیم، ما تکرار نظام ورشکسته شاهنشاهی را نمی خواهیم، ما هر شکلی از تلاش برای تبدیل ایران به سوریه و عراق کنونی را جنایت بزرگ ضد بشری می دانیم، ما هیچ شکل دیگری از قوانین و سیستم مذهبی را تحمل نمی کنیم، ما فقط برای آزادی و برابری و امنیت و رفاه همگانی و یک جامعه سوسیالیستی در ایران تلاش می کنیم. از نظر من اگر ماحصل سرنگونی جمهوری اسلامی تحقق اهداف فوق نباشد، جامعه ایران، طبقه کارگر و مردم آزادیخوا و همه ما یکبار دیگر بازنده  دست ارتجاع خواهیم بود.

ایجاد حزب سیاسی جدید سوسیالیستی و انقلابی را برای تحقق این امر مهم میخواهیم. داشتن یک حزب بزرگ، سیاسی، ملیتانت و اهل عمل یکی از پیشرطهای اولیه و مهم هر تحول انقلابی به نفع کارگران و جامعه است. همه را به این تلاش و پیوستن به چنین تحرک و حزبی که در حال ساختن است فرامیخوانیم!

منبع: شماره ٥٦ نشریه سوسیالیسم امروز www.simroz.org ١٦ تیر ١٣٩٧ ٧ ژوئیه ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت