این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۲۱ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.

دوشنبه ۲۱ اسفند- دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران با نصب این بنرها به فضای امنیتی، بازداشت دانشجویان و احکام سنگین صادر‌شده برای دانشجویان اعتراض کردند و بی‌تفاوتی استادان را مورد انتقاد قرار دادند

ادامه اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان

کشاورزان شرق اصفهان دوشنبه ۲۱ اسفند به اعتراض و راهپیمایی ادامه دادند. آنها پس از تجمع کنار پل خواجو در خیابان‌ها به راه افتادند و شعار می‌دادند: تا پای جان ایستاده‌ایم.