چاپ کردن این صفحه
پنج شنبه, 17 آبان 1397 ساعت 04:06

ثریا شهابی: سندیکای دولتی و موازی سازی در سندیکای شرکت واحد

مصاحبه وریا نقشبندی با ثریا شهابی - سندیکای دولتی و موازی سازی در سندیکای شرکت واحد

https://bit.ly/2JKOipn

Salah

آخرین‌ها از Salah